El Consell escolar

El Consell Escolar és l'órgan de participació dels diferents membres de la comunitat educativa i el de màxima responsabilitat en la gestió del centre. El període de mandat de permanència del Consell és de quatre anys encara que cada 2 anys es renova parcialment, i l'accés al mateix, en el cas de professors, pares i alumnes, és mitjançant procés electoral. 

Competències:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

A la pàgina del Departament d'Educació : Consells escolars dels centres, hi podreu trobar informació detallada sobre les seves funcions.

Components:

Está constituït per el Director, que el presideix, la Secretària (amb veu, però sense vot) i el Cap d'Estudis, representants de professors, de pares i mares d'alumnes, un membre del personal no docent i un representant de l'Ajuntament.

President:

 • Darío Castro González

Cap d'estudis:

 • Blanca Inés Gómez López

Representant de l'Ajuntament:

 • José Miguel Hernández

Secretària:

 • Olalla Muiños Ruiz

Representants de l'alumnat:

 • Alba Serrano Tejada
 • Leiser Pérez Medina
 • Luís Núñez Ferrín

Representants de mares i pares:

 • Francisca Tobajas Fernández
 • Montse Sorribes Rodríguez

Representant del PAS:

 • Jordi Bizcarri Beltrán

Representants del professorat:

 • Montserrat Alonso Cámara
 • Ana Belén Hernández Pinar
 • Neus Batlle Miró
 • Vicente da Palma Corchado
 • Rosa María Martínez Castaño
 • Yaiza Macías Collado

Comissió econòmica:

La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre. Està constituïda pels següents membres: .

 • Darío Castro González ( President )
 • Olalla Muiños Ruiz ( Secretària )
 • Francisca Tobajas Fernández ( Mares i pares )