Tutors

El tutor és una figura bàsica en el procés educatiu per la seva labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar.

Designació:

 • El tutor és designat per el Director entre els professors que imparteixen docència directa als alumnes del grup.
 • Cada grup d'alumnes ha de tenir com a mínim un tutor, però pot haver-hi un altre per a grups específics com els de diversificació.

Competències:

 • Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i en les activitats d'orientació, amb la coordinació del Cap d'Estudis i col.laborant amb el Departament d'Orientació.
 • Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup. Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d'avaluació del seu grup.
 • Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seva participació en las activitats de l'institut.
 • Orientar i assessorar als alumnes, pensant en les seves possibilitats acadèmiques i professionals.
 • Col.laborar amb el departament d'orientació, en els terminis que estableixi el Cap d'Estudis.
 • Canalitzar les inquietuds dels alumnes i mediar, en col.laboració amb el delegat i subdelegat del grup, entre professors i l'equip directiu en els problemes que se li plantegen.
 • Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del seu grup.
 • Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot allò que ho necessiten, relacionat amb les activitats docents i complementàries i de rendimient acadèmic.
 • Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

Tutors del centre:

Tutoria Nom Correu
1r ESO Olga Mascolo
1r ESO Raúl García Pova
1r ESO Xavier Coll Juan
2n ESO Andrés Fernández Expósito
2n ESO Maria de les Neus Batlle Miró
2n ESO María Montserrat Alonso Cámara
3r ESO Francisca Pí Pérez
3r ESO José Manuel Navarro Reinado
3r ESO Sara Inés Martín Blanco
4t ESO Ferran Pastor Alemany
4t ESO Jesús Minguell Serramona
4t ESO (Aula Oberta) Rosamaría Martínez Castaño
Aula Acollida Jordi Comasòlives Tantiñà
1r BTX Pilar Belloc García
2n BTX Glòria Pau Miró