L'Equip directiu

Competčncies:

  • Vetllar per el bon funcionament del centre.
  • Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per a facilitar i fomentar la participaciķ coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
  • Proposar procediments d'avaluaciķ de les distintes activitats i projectes del centre i colˇlaborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
  • Proposar a la comunitat escolar actuacions de carācter preventiu que afavoreixen les relacions entre els diferents col.lectius que la integren i milloren la convivčncia en el centre.
  • Adoptar les mesures necessāries per a l'ejecuciķ coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l'āmbit de les seves respectives competčncies.
  • Establir els criteris per a l'elaboraciķ del projecte del pressupost.
  • Elaborar la proposta del projecte educatiu del centre, la programaciķ general anual i la memōria final de curs.
  • Aquelles altres funcions que delegui en ell el consell escolar, en l'āmbit de la seva competčncia.

Components:

L'equip directiu és composat pels següents cārrecs:

Director:

Cap d'estudis:

Secretari:

Coordinador pedagōgic: