El Claustre

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

  • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
  • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculars d'etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir les seves possibles modificacions posteriors.
  • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seva presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
  • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica.
  • Triar als seus representants en el Consell escolar.
  • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
  • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
  • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitza l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
  • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
  • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
  • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
  • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
  • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
  • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
  • Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
  • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.

Membres:

Departament Nom Correu Càrrec Tutoria
Anglès Eduard Tolosa Seguer
Anglès Maria de les Neus Batlle Miró Seminari GEP. Xarxa Competències Bàsiques 2n ESO
Anglès Pilar Belloc García Coordinadora ERASMUS+. Cap de Departament d'Anglès 1r BTX
Cientifico-Tecnològic Andrés Fernández Expósito Coordinador de l'Ambit Científic-Tecnològic 2n ESO
Cientifico-Tecnològic Darío Castro González Director. Coordinador d'informàtica
Cientifico-Tecnològic Jesús Godoy Puertas Seminari de Laboratoris. Manteniment de Laboratoris
Cientifico-Tecnològic José Manuel Navarro Reinado Cap del Departament de Tecnologia. Manteniment dels Tallers. Tallers de 6è primària/secundària 3r ESO
Cientifico-Tecnològic Marta Soriano García Xarxa de Competències Bàsiques
Cientifico-Tecnològic Olalla Muiños Ruiz Secretària. Seminari GEP. Comissió Econòmica
Cientifico-Tecnològic Rosamaría Martínez Castaño Diversitat. Aula Oberta. Tallers de 6è primària/secundària 4t ESO (Aula Oberta)
Cientifico-Tecnològic Xavier Bagán Navarro Manteniment laboratoris. Coordinador de Riscos Laborals
Cientifico-Tecnològic Xavier Coll Juan Seminari GEP. Xarxa Competències Bàsiques 1r ESO
Expressió Glória Ramírez Macías Cap del Departament d'Educació Física. Projecte Lliga Europa. Coordinadora de l'Associació Esportiva. Pla Català de l'Esport
Expressió Maria Cristina Font Casanovas Elements interiors. Cap de Departament de Visual i Plàstica (2n-3r T)
Expressió María Montserrat Alonso Cámara Cap del Departament de Música. Seminari GEP. Coordinadora Àmbit Artístic i Educació Física 2n ESO
Humanístic Diana Robles Collell Seminari de Ciències Socials. Cultura i Valors Ètics
Humanístic Francisca Pí Pérez 3r ESO
Humanístic Jesús Minguell Serramona Coordinador Pedagògic. Coordinador Pràcticum Master Prof. Secundària. Coordinador de Projecte de 4 d'ESO. Coordinador de Treballs de Recerca Batxillerat 4t ESO
Humanístic Raúl García Pova Cap del Departament de Ciències Socials. Seminari GEP. Xarxa Competències Bàsiques. Coordinador d'Àmbit Social 1r ESO
Humanístic Sara Inés Martín Blanco Cultura i Valors Ètics 3r ESO
Llengües Ana María Bistué Guardiola Coordinadora LIC
Llengües Glòria Pau Miró Cap de Departament de Llengües. Coordinadora de Lectures. Coordinadora de Treballs de Recerca de Batxillerat. Coordinadora de l'Àmbit Lingüístic 2n BTX
Llengües Inés Nguema Mesas Cap d'estudis. Coordinadors de Primària/Secundària. Xarxa de Competències Bàsiques
Llengües Marc Gual Aleu
Llengües Maria Consol Vernet Anguera Cap del Departament de Català (1r T). Biblioteca
Llengües Meritxell Monsonis Bou Diversitat. CASE
Llengües Núria Mor García Cultura i Valors Ètics
Matemàtiques Blanca Inés Gómez López Cap de Departament de Matemàtiques. Seminari GEP. Xarxa Competències Bàsiques. MatMota. Coordinadora de l'Àmbit Matemàtic
Matemàtiques Ferran Pastor Alemany Projecte MatMota. Tallers de 6è primària/secundària 4t ESO
Matemàtiques Olga Mascolo MatMota. Diversitat 1r ESO
Matemàtiques Raquel Núñez Lozano MatMota
Orientació Anna Falcó Bruy TIS
Orientació Jordi Comasòlives Tantiñà Aula Acollida
Orientació María Lucinda García Gavela Cap del Departament d'Orientació