Normes d’Organització i Funcionament de Centre ( NOFC )

Versió 5 Rev 2 (16/01/2015)


Índex

 

1 INTRODUCCIÓ

1.1 Abast

1.1.1 Professorat

1.1.2 Mares i Pares

1.1.3 Alumnat

1.1.4 PAS


2 ÒRGANS DE GOVERN I COORDINACIÓ

2.1 Consell Escolar

2.1.1 Composició

2.1.2 Renovació

2.2 Equip directiu

2.2.1 Director

2.2.2 Cap d'Estudis

2.2.3 Secretari

2.2.4 Coordinador pedagògic

2.3 Claustre

2.4 Òrgans unipersonals de coordinació

2.4.1 Cap de departament

2.4.2 Coordinador d'informàtica

2.4.3 Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social

2.4.4 Coordinació d'activitats i serveis escolars

2.4.5 Riscos Laborals

2.4.6 Coordinador d'acord de coresponsabilitat


3 ORGANITZACIÓ

3.1 Equips docents

3.1.1 Funcions

3.2 Departaments i seminaris

3.2.1 Didàctics

3.2.2 Orientació

3.3 Tutories

3.3.1 Coordinació

3.3.2 Funcions del tutor

3.4 Comissions

3.4.1 Comissió de convivència

3.4.2 Comissió d'atenció a la diversitat CAD

3.4.3 Comissió socioeducativa


4 FUNCIONAMENT

4.1 Activitats docents

4.1.1 Publicacions i página web

4.1.2 Sortides

4.1.3 Exàmens

4.1.4 Treball de recerca Batxillerat

4.2 Assistència

4.2.1 Professorat

4.2.2 Alumnat

4.3 Classes

4.3.1 Ús d'aparells tecnològics

4.3.2 Ús dels netboks

4.3.3 La biblioteca

4.4 Comunicacions

4.5 Horari

4.5.1 Professorat

4.5.2 ESO

4.5.3 BAT

4.6 Guàrdies

4.7 Pati

4.7.1 Professorat de vigilància

4.7.2 Alumnat

4.8 Avaluació

4.8.1 Reclamació de qualificacions

4.8.2 Avaluació extraordinària de batxillerat

4.9 Reunions

4.9.1 Claustres

4.9.2 Junta d'avaluació

4.9.3 Equips docents

4.9.4 Tutors

4.9.5 Departaments

4.10 Alumnat accidentat o amb problemes de salut

4.10.1 Protocol d'actuació


5 PERSONAL DOCENT

5.1 Funcions del professorat

5.1.1 Drets

5.1.2 Deures


6 PARES I MARES DELS ALUMNES

6.1 Drets i deures

6.1.1 Drets

6.1.2 Deures

6.2 Associació de mares i pares

6.2.1 Objectius de l'AMPA

6.2.2 Activitats de l'AMPA


7 ALUMNAT

7.1 Drets i deures

7.1.1 Drets

7.1.2 Deures


8 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

8.1 Secretaria

8.1.1 Funcions

8.1.2 Tasques

8.2 Consergeria

8.2.1 Funcions

8.2.2 Tasques


9 CONVIVÈNCIA

9.1 Acollida

9.1.1 Alumnat

9.1.2 Professorat

9.2 Relacions entre la comunitat educativa

9.2.1 Relació amb les famílies

9.2.2 Relació Professorat - Alumnat

9.3 La mediació

9.3.1 Requisits per anar a mediació

9.3.2 Procediment

9.3.3 Constitució dels equips mediadors

9.3.4 Acords

9.4 Normes generals

9.4.1 Conservació i ús de les instal·lacions

9.4.2 Comportament a l'Institut

9.4.3 Comportament a les aules, tallers i laboratoris

9.4.4 Aules amb dotació informàtica


10 MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES

10.1 Graduació de faltes

10.1.1 Faltes lleus

10.1.2 Faltes greus

10.2 Procediment en la correcció

10.3 Àmbits sancionadors

10.3.1 Faltes d'assistència i retards

10.3.2 Protocol alumnes sancionats amb expulsió de classe

10.4 Tractament de queixes i denúncies

10.4.1 Presentació i contingut de l'escrit

10.4.2 Actuació de la direcció

10.4.3 Actuacions posteriors


11 PARTICIPACIO

11.1 Pares i mares

11.2 Alumnat

11.2.1 Els delegats i delegades de classe

11.2.2 El Consell de Delegats i Delegades

11.2.3 L'associació d'estudiants


12 DISPOSICIONS FINALS

12.1 Difusió

12.2 Actualització i revisió de les NOFC


ANNEXOS

Annex I. Exemples de faltes lleus

Annex II. Referents normatius

Annex III. Sancions transitòries

 

  INTRODUCCIÓ

L'Institut Europa es defineix com un centre educatiu, català, públic i laic que vetlla per la renovació pedagògica per tal de garantir el desenvolupament integral de les persones i una formació cultural, científica, tecnològica i humanística capaç de fomentar i valorar el diàleg i l'esforç compartit.

Un centre democràtic i plural, respectuós amb totes les cultures, interessat en el progrés personal i col·lectiu, amb especial atenció a la seva tutorització. Que fa seus els principis de la coeducació i la promoció de la salut física i emocional. Compromès amb l'entorn i que promou l'adquisició de les competències socials necessàries per a l'adaptació i participació constructiva d'un món canviant.

Valors genèrics:

  1.1 Abast

El present document regularà les relacions, funcionament i organització de l'institut dels diferents membres de la seva comunitat educativa.

Aquesta esta formada per:

  1.1.1 Professorat

El professorat és el responsable més directe de la tasca que es produeix en la comunitat educativa. El professorat exerceix les seves funcions com a personal docent en el centre quan actua en presència de l'alumnat dins i fora de l'aula i, en conseqüència, vetllarà perquè la vida al centre es desenvolupi amb normalitat tenint cura que tothom observi aquest reglament amb la finalitat d'assolir un clima adequat d'educació, respecte i correcció envers les persones i les coses.

  1.1.2 Mares i Pares

Es considera pare o mare d'alumne les persones físiques amb la pàtria potestat sobre l'alumne des del moment de la matriculació del seu fill al centre. Es consideraran, a efectes d'elecció de representants, tant el pare com la mare o tutor autoritzat. Es perdrà aquesta condició en els casos següents: pèrdua legal de la pàtria potestat, fi de l'escolarització de l'alumne o baixa de l'alumne al centre.

  1.1.3 Alumnat

Tenen la consideració d'alumnes del centre aquells que figuren matriculats en el aplicatiu SAGA i mentre no es tingui constància efectiva d'un canvi de centre.

  1.1.4 PAS

El personal d'administració i serveis de l'Institut està compost pels funcionaris de les escales pròpies, pel personal laboral que hi presta serveis.

El personal d'administració i serveis col·labora en el compliment de les finalitats i funcions de l'Institut, desenvolupant les funcions de suport, assistència i assessorament i l'exercici de la gestió i l'administració.

  2 ÒRGANS DE GOVERN I COORDINACIÓ

L'estructura d'organització i gestió de l'institut està formada per òrgans de govern i de coordinació, els quals poden ser col·legiats o unipersonals.

Els òrgans col·legiats de govern són: el consell escolar i el claustre de professors.

Els òrgans unipersonals de govern són: director, Cap d'Estudis, coordinador pedagògic i secretari. Aquests òrgans unipersonals constitueixen l'equip directiu.

Els òrgans col·legiats de coordinació són: els departaments didàctics i els equips docents.

Els òrgans unipersonals de coordinació són: caps dels departaments, CASE, Riscos laborals, CLIC i coordinador d'informàtica.

Per tal de poder realitzar les seves funcions es procurarà que tots els òrgans unipersonals de coordinació disposin d'una reducció de l'horari lectiu, sempre depenent de la disponibilitat de plantilla.

L'organigrama que regeix el funcionament del centre és el següent.

Organigrama del Centre

  2.1 Consell Escolar

D'acord amb l'article 27 del Decret d'Autonomia dels centres educatius:

  2.1.1 Composició

El consell escolar de l'institut està format per disset membres:

  2.1.2 Renovació

Es regirà per la resolució que s'aprovi pel departament d'ensenyament en cada convocatòria mentre s'elabora una normativa pròpia de centre.

  2.2 Equip directiu

D'acord amb LLEI 12/ 2009, del 10 de juliol, d'educació, Títol I X. De la direcció i el govern dels centres educatius. Capítol I . El govern dels centres educatius de titularitat pública, a l'article 147 s'estableix:

En el marc normatiu vigent, i mentre no s'adopti l'acord de Govern a què fa referència la disposició transitòria setena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, en el nostre institut els òrgans unipersonals de direcció són: Director, Secretari, Cap d'Estudis, i Coordinador pedagògic.

Aquest últim com a òrgan unipersonal de direcció addicional ja que tenim més de 160 alumnes o més de 7 grups.

  2.2.1 Director

D'acord amb l'article 31 (Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre) del Decret d'Autonomia dels centres educatius:

 • El director o directora del centre públic representa en el centre l'administració que n'és titular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d'educació i la resta de l'ordenament jurídic.
 • Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l'equip directiu. També li correspon l'assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació d'aquestes funcions.
 • El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació d'acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu. El projecte de direcció conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificació del projecte educatiu ha de seguir el procediment establert per a la seva aprovació. El projecte de direcció vigent orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció corresponent.
 • En l'aplicació del que s'hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves funcions, correspon al director o directora:
  1. Formular, quan s'escaigui,la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l'Administració educativa i, eventualment, la dels acords de coresponsabilitat.
  2. Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió.
  3. Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l'estructura organitzativa del centre.
  4. Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis d'alguns llocs de treball.
  5. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació general anual i vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

    2.2.2 Cap d'Estudis

  D'acord amb l'article 32 del Decret d' Autonomia de centres:

 • El o la Cap d'Estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.
 • Correspon al o la Cap d'Estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d'organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i funcionament de centre.
 • Substituir el director o directora en cas d'absència, malaltia o vacant.
 • Funcions explícitament assignades son:
  1. Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la col·laboració i participació de tots el professorat del claustre en els grups de treball. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels nivells que s'imparteixen a l'institut. Aquest reglament, a més, considera també com a funció específica la de supervisar les programacions corresponents.
  2. En cas de vaga, acabada aquesta, confeccionarà la relació d'incidències derivades de l'exercici del dret de vaga per part del professorat. La donarà a conèixer als interessats i els concedirà un termini de cinc dies per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini i seguint instruccions del propi Departament d'Ensenyament,trametrà, mitjançant l'aplicatiu corresponent, la relació als serveis territorials acompanyada de les al·legacions rebudes.

    2.2.3 Secretari

  D'acord amb l'article 33 del Decret d' Autonomia de centres:

    2.2.4 Coordinador pedagògic

  D'acord amb l'article 34 del Decret d'autonomia de centres públics es pot disposar de càrrecs unipersonals de direcció addicionals, en el nostre cas es el de coordinador pedagògic.

 • El seguiment i l'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'institut, sota la dependència del director. Són funcions específiques de la coordinació pedagògica:
  1. Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge de l'alumnat dels ensenyaments que s'imparteixen en el primer curs d'ESO i els corresponents als del cicle superior d'educació primària en el si de la zona escolar corresponent.
  2. Vetllar per l'elaboració de plans individualitzats per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment del que presenti necessitats educatives especials, amb la col·laboració del departament d'orientació i procurant la col·laboració i participació de tot el professorat del claustre en els grups de treball.
  3. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat es dugui a terme en relació amb els objectius generals de l'etapa i amb els generals i terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els caps i les caps de departament.
  4. Vetllar per l'adequada coherència del procés avaluador al llarg del curs i en les diferents nivells dels ensenyaments impartits al centre. Seguiment dels acords de les juntes d'avaluació.
  5. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l'institut, quan escaigui.
  6. Sol·licitar la participació dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica en aquelles actuacions descrites en aquest article, quan el tema així ho requereixi.
  7. Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la directora o director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament.

    2.3 Claustre

  El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre. El claustre de professorat té les competències següents:

    2.4 Òrgans unipersonals de coordinació

  L'article 41 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, estableix que els àmbits de coordinació del centre i el nombre, funcions i denominació dels òrgans unipersonals de coordinació del centre correspon determinar-los al mateix centre.

  Per exercir les funcions atribuïdes a l'òrgan unipersonal de coordinació es nomenaran professors, en servei actiu, titulars d'alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament i amb destinació al centre.

  Mentre no s'adopti l'acord de Govern a què fa referència la disposició transitòria setena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, es nomenaran els següents òrgans unipersonals de coordinació:

  Els nomenaments tindran una durada d'un curs acadèmic, i en la mida de les possibilitats no ha de superar tres renovacions i tenir un caràcter rotatori.

  La direcció del centre assignarà als òrgans unipersonals de coordinació, en la quantia que les normes d'inici de curs estableixin, un nombre d'hores lectives a la setmana per atendre les tasques de coordinació, d'acord amb les responsabilitats assignades, tot tenint en compte les disponibilitats de la plantilla de professors.

  El sostre total d'hores lectives assignades per a la gestió a òrgans unipersonals de coordinació esta especificat en les instruccions d'inici de curs.

    2.4.1 Cap de departament

  El o la cap de departament té la responsabilitat de dinamitzar l'activitat del departament i tindrà cura de la coherència del treball que s'hi fa d'acord amb la dinàmica general del centre.

  El nomenament recaurà, en primera instància, entre el professorat que tingui la condició de catedràtic i que tingui destinació en el centre en el moment d'efectuar-se el nomenament. Si no hi ha professorat amb la condició de catedràtic, podrà ésser nomenat qualsevol altre professor adscrit al departament que tingui destinació al centre.

  Per poder realitzar les tasques de coordinació i dintre de les disponibilitats de plantilla, tindrà una assignació d'almenys d'una hora lectiva setmanal.

  Son responsabilitats específiques:

    2.4.2 Coordinador d'informàtica

  La funció del responsable de manteniment informàtic serà de supervisió de funcionament dels equips i resolució d'avaries tant de hardware com de software.

  Així mateix vetllarà per una adequada formació TIC i TAC del professorat.

  El professorat informarà, via correu electrònic, de les incidències informàtiques que puguin sorgir, tant pel que es refereix a maquinari com programari.

  Per tal de fer aquesta tasca, i dintre de les possibilitats horàries, tindrà almenys una reducció de dues hores lectives i dues guàrdies.

  Són seves les següents atribucions:

    2.4.3 Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social

  La funció de la coordinació és promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l'assessora LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l'educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe.

  Des d'ara, ens referirem a aquesta coordinació amb les sigles CLIC

  Per tal de poder realitzar les seves tasques de coordinació i sempre dintre de les disponibilitats horàries, tindrà una assignació d'almenys d'una hora lectiva setmanal.

  Les tasques a realitzar es concreten en :

    2.4.4 Coordinació d'activitats i serveis escolars

  Coordina i gestiona les sortides curriculars i activitats escolars complementaries. També es coordinarà amb L'AMPA per a les extraescolars del centre.

  Per tal de poder realitzar les seves tasques de coordinació, i sempre dintre de les disponibilitats horàries, tindrà una assignació d'una hora lectiva setmanal.

  Des d'ara, ens referirem a aquesta coordinació amb les sigles CASE

  Són funcions del coordinador/a d'activitats i serveis escolars:

    2.4.5 Riscos Laborals

  La direcció del centre nomenarà un professor com a coordinador/a de prevenció de riscos laborals, les funcions del qual són:

  Per tal de poder realitzar les seves tasques de coordinació i sempre dintre de les disponibilitats horàries, tindrà una assignació d'una hora lectiva setmanal.

    2.4.6 Coordinador d'acord de coresponsabilitat

  Els professors que corresponguin tindran el règim de dedicació horària i de complement retributiu establerts en l'Acord de Govern GOV/112/2009, de 30 de juny (DOGC núm. 5420, de 14.7.2009).

  Tant el nombre com el nomenament específic estarà en funció dels objectius definits i aprovats en la corresponent addenda.

    3 ORGANITZACIÓ

    3.1 Equips docents

  Estan formats pel conjunt de professorat de les matèries d'un mateix curs. Quan un professor o professora imparteixi docència en més d'un nivell, s'assignarà a l'equip docent del nivell on doni més hores de matèria, o bé on tingui una tutoria assignada.

    3.1.1 Funcions

    3.2 Departaments i seminaris

  Els departaments coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, en concreten el currículum i vetllen per la metodologia i didàctica de la pràctica docent.

  Pel que fa al seminaris, aquest poden canviar en funció de les prioritats i objectius definits a cada curs.

    3.2.1 Didàctics

  A l'Institut es constitueixen departaments formats pel personal docent amb les seves especialitats agrupades per afinitat. Els departaments al nostre centre són:

    3.2.2 Orientació

  L'orientació de l'alumnat és una tasca complexa que demana la col·laboració del conjunt del professorat del centre, cosa que suposa l'establiment de diferents nivells de coordinació.

  Col·laboren amb el departament d'orientació la psicopedagoga, la TIS, la promotora escolar i aquells professors que segons la disponibilitat horària puguin fer tasques d'orientació.

  Els professionals externs com ara la TIS i la promotora escolar orientaran la seva tasca principalment a la reducció de l'absentisme.

  Seran responsabilitats de la psicopedagoga:

  Aquestes funcions es completaran un cop finalitzat el procés de revisió del pla d'acció tutorial

    3.3 Tutories

  L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professorat que intervé en un mateix grup en la mesura que l'activitat docent implica -a més del fet d'impartir els continguts propis de la matèria- el seguiment i l'orientació del procés d'aprenentatge i l'adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els i les alumnes.

  Per a cada nivell s'assignen tres tutors: dos amb funcions de tutoria de grup i l'altre de cotutoria. Tots fan tasques de tutoria orientadora i vetllaran per mantenir una relació al màxim d'individualitzada, personalitzada i propera amb l'alumnat. Al mateix temps, tenen la responsabilitat d'obtenir les dades de l'alumnat assignat i de traslladar-les a un full de seguiment .

  Dins l'horari lectiu, el professorat tindrà una hora d'atenció a pares/mares d'alumnes, durant la qual haurà de romandre en el Centre.

    3.3.1 Coordinació

  Mentre estigui pendent la revisió i finalització del PAT, el responsable de la coordinació de l'Acció Tutorial és la Cap d'Estudis.

  Són funcions específiques de la Coordinació :

    3.3.2 Funcions del tutor

    3.4 Comissions

  Per tal de gestionar millor i poder atendre a la diversitat s'estableixen diverses comissions.

    3.4.1 Comissió de convivència

  Esta formada per: la Cap d'Estudis, la tutora aula d'acollida, la tutora d'aula oberta, la TIS, la psicopedagoga i dos tutors.

  Es reuneix setmanalment en horari fix

    3.4.2 Comissió d'atenció a la diversitat CAD

  Esta formada per: la Cap d'Estudis, la tutora aula d'acollida, la tutora d'aula oberta, la TIS, la psicopedagoga, dos tutors, i un membre de l'EAP

  Es reuneix ordinàriament un cop al mes

    3.4.3 Comissió socioeducativa

  El funcionament i composició d'aquesta comissió es deriva de la nostra participació en el pla d'entorn.

  Esta formada per: el coordinador pedagògic, la TIS, promotora escolar, la psicopedagoga, representants dels serveis socials, un representant de l'Ajuntament, un responsable del POA, i un membre de l'EAP

  Es reuneix cada quinze dies en horari fix

    4 FUNCIONAMENT

    4.1 Activitats docents

    4.1.1 Publicaciones i página web

  Actualment gairebé tothom té al seu abast aparells tecnològics (mòbils, dispositius mp3, mp4, ipods, etc ) que permeten l'enregistrament digital d'imatges i de veu. Atès que el dret a la pròpia imatge està regulat per diverses lleis, es fa necessari que, prèviament a la publicació a la pàgines web de l'institut d'imatges d'alumnes on aquests o aquestes siguin clarament identificables o d'altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament, s'hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

    4.1.2 Sortides

  La programació de les activitats que s'hagin de fer fora del recinte escolar o que, pel seu caràcter general impliquin l'alteració de l'horari habitual, s'ha de preveure amb prou antelació i l'ha d'aprovar el consell escolar. En el marc d'aquesta programació, les activitats específiques les ha d'autoritzar el director del centre.

  Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d'alumnes, i hi hagi alumnes d'aquest col·lectiu que no hi participin, el centre haurà d'organitzar l'atenció educativa d'aquests alumnes.

  La relació màxima d'alumnes/professors o acompanyants per a les sortides és de 20/1 en l'ESO i de 25/1 en els ensenyaments postobligatoris. El Consell Escolar del centre, justificant-ho adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi d'aquestes relacions màximes. Sense l'acord explícit i motivat del consell escolar, no es pot superar la relació establerta amb caràcter general. No es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament professor, llevat d'aquelles sortides en què el Consell Escolar determini altres condicions quant al nombre d'acompanyants, valorades les condicions de seguretat i els requeriments de protecció als alumnes.

  L'horari de les activitats programades i aprovades pel Consell Escolar ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té per als professors la mateixa obligatorietat que l'horari habitual de feina.

  "Al tornar d'una sortida amb pernoctació inclosa, en la mesura de la disponibilitat del centre, els professors acompanyants podran reincorporar-se al centre al dia següent a l'hora de l'esbarjo. Les seves classes anteriors a aquesta hora seran ateses pels professors de guàrdia.

    4.1.3 Exàmens

    4.1.4 Treball de recerca Batxillerat

  El treball de recerca es realitzarà durant el període comprès entre finals de juny i finals de gener.

  Són d'aplicació les següents indicacions:

    4.2 Assistència

    4.2.1 Professorat

  El professorat està obligat a complir l'horari de classes i les altres activitats d'horari fix; està obligat, també, a assistir als claustres, a les reunions de coordinació i a les derivades de la seva condició de tutor, tutora o del càrrec que ocupi.

  Són també d'assistència obligatòria les altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin degudament convocades per direcció. Igualment, seran d'obligada assistència per a tot el professorat, aquelles activitats, degudament programades, que formin part del Projecte Educatiu de Centre, dins o fora de l'horari habitual.

  En el cas d'absència prevista d'un professor, aquest mateix serà l'encarregat d'elaborar les propostes d'activitats que els alumnes hauran de fer durant les classes que no pugui impartir. El professor farà arribar aquestes activitats al Cap d'Estudis, el qual donarà les instruccions adequades als corresponents professors de guàrdia per tal que les portin a terme. La plantilla a utilitzar es troba com a document compartit.

  Les absències són justificades quan hi ha llicència o permís concedits.

 • Les llicències es concedeixen per les causes següents: matrimoni, malaltia, embaràs, funcions sindicals, estudis o assumptes propis, adopció o acolliment. La direcció del centre vetllarà perquè les comunicacions de baixa, confirmació i alta mèdica siguin trameses a la Delegació Territorial amb la màxima urgència.
 • L'imprès de per a sol·licitar el permís o la llicència està a disposició del professorat en la pàgina web del centre.
 • Els permisos es concedeixin per les causes següents (i les indicades a les normatives d'inici de curs de cada any):
  1. ·Pel naixement d'un fill o arribada de menor adoptat (5 dies) o la mort o malaltia greu d'algun familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (2 dies si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat, i fins a 4 dies si ha estat en una altra localitat).
  2. ·Per trasllat de domicili (sense canvi de localitat, 1 dia; amb canvi fins a 4 dies).
  3. ·Per a la realització d'exàmens finals en centres oficials, un dia, i les altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per a fer-les.
  4. ·Per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal (la causa ha de justificar-se per escrit, i el temps de permís que pot concedir-se serà el del temps indispensable per al seu compliment).
  5. ·Per raó de matrimoni d'un familiar fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat, el temps indispensable per assistir-hi, ampliable a dos dies si és fora de Catalunya.
  6. ·Per assistir a activitats de Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament, quan així ho disposi la Delegació Territorial.
  7. ·Per actes de violència de gènere.

  El permís regulat als punts anteriors serà concedit per la direcció. En altres casos els concedeix la direcció dels Serveis Territorials.

  Els justificants de faltes es lliuraran a Secretaria abans de final de mes.L'imprès de justificació és a la sala de professors del centre. La llista de faltes justificades i injustificades es farà pública abans del dia 10 del mes següent.

  El dia 10 de cada mes es tramitarà la relació de faltes als Serveis Territorials.

  Quan es produeixi una falta d'assistència o de puntualitat i no resulti justificada, el director o directora ho notificarà immediatament a la persona interessada, d'acord amb el model "Notificació individual de faltes d'assistència o de puntualitat no justificades del personal".

    4.2.2 Alumnat

  L'alumnat té l'obligació d'assistir a classe tot respectant l'horari. Passats 10 minuts de l'hora d'entrada, no es permetrà l'entrada d'alumnat a les aules, que quedarà al centre custodiat pel professorat de guàrdia i/o conserges en un espai habilitat a aquest efecte fins la següent hora. Aquesta falta de puntualitat quedarà enregistrada a Consergeria i comptarà com a absència.

  Si el retard no arriba a 10 minuts, es permetrà l'entrada de l'alumnat a l'aula, però es comptabilitzarà un retard injustificat.

  Pel que fa als alumnes de Batxillerat, no se'ls permetrà l'entrada una vegada el professor tanqui la porta de l'aula.

  El protocol a seguir en cas de retards i absències a serà:

  Justificació de faltes d'assistència

  L'alumne haurà de justificar la falta mitjançant la presentació del corresponent comunicat escrit a l'agenda escolar, o en un altre document normalitzat de centre, al professor de la classe a què no ha assistit i al seu tutor. El comunicat anirà signat pel pare, mare o tutor si l'alumne és menor d'edat. Sempre que sigui possible, s'adjuntarà una altra documentació: certificat del metge, citació de la instància oficial , etc. La justificació de la falta s'ha de fer dins els cinc primers dies lectius de reincorporació de l'alumne a l'activitat docent.

  Quan el professor, davant la documentació aportada per l'alumne, justifiqui la falta, així ho farà constar a l'aplicatiu, on quedarà registrada com a falta justificada. La falta pot ser justificada pel professor afectat o pel tutor del grup classe. El professorat pot no acceptar una justificació de falta, un cop escoltat l'alumne, atenent a criteris objectius i raonats de manca de fiabilitat. L'alumne, davant la no acceptació de justificació de la falta, pot reclamar en primera instància davant el tutor i en última, davant l'equip directiu.

    4.3 Classes

    4.3.1 Ús d'aparells tecnològics

  L'alumnat no podrà utilitzar ni tenir connectats els telèfons mòbils en horari escolar en els dependències de l'Institut. Per aquest motiu l'alumnat que faci ús de qualsevol aparell tecnològic que permeti la transmissió i enregistrament d'imatges i de veu en hores de classe, serveis, vestidors, o qualsevol altra dependència del centre seran sancionats i qualsevol membre de la comunitat educativa els requisarà l'aparell i les famílies o persones tutores legals hauran de venir a l'Institut a recollir-lo.

  Excepcionalment, amb autorització del professorat de l'aula i sota la seva responsabilitat, es podrà fer ús d'aquests aparells tecnològics per a usos estrictament educatius.

    4.3.2 Ús dels netboks

  La utilització dels netbooks esta restringida a les indicacions del professor. L'accés a Internet és únicament per a ús didàctic. Els alumnes podran accedir únicament a la xarxa wifi educat1x1.

    4.3.3 La biblioteca

  La biblioteca és un espai on es poden realitzar activitats relacionades amb la lectura, la recerca i el tractament de la informació i l'estudi. Les persones que s'hi troben han de tenir una actitud que faciliti la realització d'aquestes activitats.

    4.4 Comunicacions.

  L'adreça de correu @ins-europa.net té caràcter de correu corporatiu de l'institut en la comunicació amb els diferents membres de la comunitat educativa: professors, alumnes, famílies, PAS i serveis externs. Els professors han d'atendre amb regularitat aquesta bústia de correu electrònic.

  El servei de correu electrònic, es gestionat pel coordinador d'informàtica. Qualsevol alta o baixa d'alumnes, professors o PAS se li ha de comunicar per tal d'obtenir una adreça.

    4.5 Horari

  El marc horari del centre es comunicarà al Departament d'Ensenyament en el termini que aquest determini. Qualsevol modificació d'aquest ha de ser aprovada pel Consell Escolar amb el previ acord de dos terços del claustre

  Durant el període lectiu els alumnes no poden abandonar les instal·lacions de l'Institut sense un permís per escrit dels seus pares o tutors.

  La concreció dels horaris és responsabilitat de la Cap d'Estudis, que el lliurarà a cada professor a l'inici de curs. L'horari podrà variar, en funció de la temporització curricular, per trimestres o quadrimestres.

  Els professors podran fer arribar les seves desiderates en l'últim claustre de cada curs. Tot i que no tenen caràcter vinculant, i es tindran en compte segons la disponibilitat de plantilla.

    4.5.1 Professorat

  L'horari lectiu el marca el Departament d'Ensenyament. És obligació del professor respectar-lo i mantenir la puntualitat.

    4.5.2 ESO

  Les classes d'ESO seran:

    4.5.3 BAT

  Les classes de Batxillerat seran de 8:30 a 15:00 de dilluns a divendres

    4.6 Guàrdies

  Les funcions fonamentals del professorat de guàrdia són les de vetllar per l'ordre en l'Institut a les hores de classe i d'esbarjo i cobrir les classes del professorat absent mitjançant el full de guàrdies. Davant circumstàncies no previstes, cal que actuï amb immediatesa i posi en coneixement de l'equip directiu, quan sigui possible, els fets i l'actuació realitzada.

 • El professorat iniciarà la guàrdia puntualment, per evitar la possible conflictivitat dels canvis de classe, donarà una volta pel centre confirmant que cada grup es troba amb el seu professor o professora i no queda alumnat fora dels espais de docència.
 • El professor de guàrdia es distribuirà un per planta, a les taules habilitades per a aquesta funció, i a la sala de professors. Un cop acabada l'hora de guàrdia, s'assegurarà de deixar l'espai ordenat.
 • S'encarregarà d'obrir i tancar el lavabo de la seva planta i s'assegurarà de tancar-lo i que estigui en condicions un cop acabat el seu torn de guàrdia.
 • Es farà càrrec dels grups d'alumnes sense professor/a, anirà a l'aula i lliurarà la feina deixada pel professor/a absent per tal que es faci durant l'hora de guàrdia. En cas que no quedin cobertes les absències, se n'informarà un membre de l'equip directiu.
 • El professor de guàrdia registrarà a l'aplicatiu els alumnes que siguin expulsat de classe.
 • Sempre que sigui possible, el professorat de guàrdia s'encarregarà que l'alumnat faci els treballs preparats per aquelles persones que han previst la seva absència. El professorat de guàrdia recollirà aquests treballs disposats a consergeria i un cop fets els deixarà al caseller del professorat absent.
 • En cas d'absència del professorat, l'alumnat de batxillerat romandrà a la seva aula o en l'espai alternatiu que li sigui comunicat pel professorat de guàrdia. En aquest temps és responsabilitat de l'alumnat de batxillerat mantenir una actitud que faci possible el treball i l'estudi. La vulneració d'aquest principi serà considerat una falta i serà sancionada com a tal, independentment que el professorat de guàrdia pugui romandre o no a l'aula.
 • En cas d'absències de professorat no previstes, les persones de guàrdia ho anotaran en el full horari de seguiment diari del professorat que es troba a la sala de professors i aniran a la classe a fer la substitució. En el cas que el nombre de grups que cal atendre sigui superior al nombre de persones de guàrdia, el procediment a seguir serà el següent:
  1. Primer, la persona de guàrdia passarà llista per comprovar la presència de l'alumnat a la classe i en registrarà les incidències a l'aplicatiu de seguiment d'assistència.
  2. Després, es faran rondes amb regularitat per les aules afectades vetllant per l'ordre.

  En cap cas l'alumnat d'ESO pot sortir sol de l'institut. En cas de necessitat, és imprescindible portar una autorització signada per qui en té la responsabilitat legal. Aquesta autorització cal lliurar-la al professorat de guàrdia i aquest la farà arribar al seu tutor o tutora.

    4.7 Pati

  L'horari del pati és de 11:30 a 12 hores pels alumnes de ESO i Batxillerat. En aquest temps els alumnes no romandran en l'edifici de l'institut amb les següents excepcions:

  El professor, un cop acabada la classe d'abans del pati, farà sortir els alumnes de l'aula i s'assegurarà que no quedin alumnes en la planta.

    4.7.1 Professorat de vigilància

    4.7.2 Alumnat

    4.8 Avaluació.

    4.8.1 Reclamació de qualificacions

  Els pares dels alumnes menors d'edat tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

  1. La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.
  2. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

  Les reclamacions, a les quals es fa referència s'han de desenvolupar en els termes següents:

  Per a les qualificacions finals d'ESO o de promoció de curs, s'estableix un termini de 48 hores per presentar per escrit les possibles reclamacions adreçades al director del centre, que convocarà, si escau, una reunió extraordinària de l'equip docent. L'equip docent estudiarà i resoldrà les possibles reclamacions. A la vista de la decisió de l'equip docent, el Director del centre emetrà resolució relativa a la reclamació, resolució que es notificarà a l'interessat

    4.8.2 Avaluació extraordinària de batxillerat.

  Als alumnes que, a l'avaluació extraordinària de 2n de batxillerat, els quedi una o dues matèries per a aprovar, la junta d'avaluació no els podrà modificar les notes d'aquestes matèries, i per tant, no superaran l'etapa, si durant el primer o el segon curs de batxillerat han deixat de presentar-se als examens parcials i/o finals ordinaris o extraordinaris o no han realitzat les activitats de recuperació previstes.

    4.9 Reunions

  La convocatòries de les reunions es podran fer per via telemàtica o en el taulell de la sala de professors. Es registraran en el calendari web de claustre de centre. Un cop rebuda la convocatòria, cal confirmar l'assistència.

  Si es preveu la no assistència, caldrà presentar la corresponent justificació. Correspon al convocant de la reunió acceptar-la i recollir els oportuns justificants.

  Reiterades faltes podran donar lloc a una amonestació.

  Amb caràcter general, a cada reunió es redactarà una acta, on figuraran: data, assistents, ordre del dia o temes tractes i els acords presos.

  Tots el assistents han de guardar el corresponent secret d'ofici sobre aquelles qüestions que així ho requereixin. Especialment s'ha de mantenir aquesta discreció pel que fa referència a les dades i circumstàncies personals dels alumnes.

  Els acords s'hauran de prendre per majoria simple, absoluta o de dos terços, segons la seva naturalesa.

    4.9.1 Claustres

  Les reunions tenen caràcter obligatori i es convoquen segons les necessitats i circumstàncies del curs. Almenys se'n celebrarà una al trimestre, a l' inici i final de curs.

  Es podran convocar en calendari no fix i no necessàriament en el dia habitual de reunions.

  Les actes de les reunions estaran disponibles en l'espai web d'accés restringit a professors.

    4.9.2 Junta d'avaluació

  El calendari de las reunions d'avaluació es determinarà a inici de curs, tot i que, pel mateix desenvolupament de curs, pot patir variacions. És responsabilitat de la Cap d'Estudis establir-lo.

  Les presideix el tutor/a de curs i tindran la presència d'un membre de l'equip directiu que podrà intervenir en tot moment durant el desenvolupament de la Junta avaluadora. Si la situació ho requereix, podrà exercici un vot de qualitat sobre decisions en les quals no hi hagi consens.

  Els professors hauran de portar a l'avaluació els ítems avaluadors emprats, així com tenir disponibles els criteris d'avaluació de la seva matèria.

    4.9.3 Equips docents

  Segons les necessitat,s es tindran reunions dels professors que imparteixen matèries en un nivell per tal d'avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes i fer el seu seguiment.

  Mentre no finalitzi la revisió del PAT, aquestes reunions seran presidides i convocades pels tutors o per indicació d'algun membre de l'equip directiu.

  Mantindran reunions periòdiques en calendari no fix.

    4.9.4 Tutors

  Segons les necessitats, es tindran reunions de tutors per tal d'homogeneïtzar criteris de seguiment i recollir propostes de treball.

  Mentre no finalitzi la revisió del PAT, aquestes reunions seran presidides per la Cap d'Estudis.

  Mantindran reunions periòdiques en calendari no fix. Aquestes podran ser convocades a petició dels propis tutors o per indicació d'algun membre de l'equip directiu.

    4.9.5 Departaments

  Cada departament tindrà fixat un dia i hora per tenir la seva reunió de coordinació setmanal. El màxim responsable és el cap de departament, que gaudirà d'una reducció, en funció de les disponibilitats de plantilla, d'almenys d'una hora de reducció lectiva.

  Les reunions seran presidides pel cap de departament i no necessiten de cap notificació prèvia.

  En cas de no assistència, el cap de departament ho notificarà al Cap d'Estudis.

    4.10 Alumnat accidentat o amb problemes de salut

    4.10.1 Protocol d'actuació

  1. 1r i 2n d'ESO.
  1. L'alumne pot venir a consergeria i se li farà la primera cura.
  2. Si la cosa és més greu, s'ha de trucar als pares perquè vinguin a buscar-lo.
  1. 3r, 4t i BTX.
  1. L'alumne pot venir a consergeria i se li farà la primera cura.
  2. En cas que realment tingui la necessitat d'atenció mèdica, s'ha de trucar a casa per avisar de l'accident que l'alumne ha sofert. Des de consergeria-secretaria es trucarà als taxis (93 357 77 55) indicant el codi 5.113 (Accident Escolar).
  3. El taxi portarà l'alumne i el professor de guàrdia al Centre Mèdic "Labor" (C/ Balmes, núm. 25 de Barcelona), sense que això comporti cap despesa econòmica ni per al professor ni per l'alumne. I viceversa, quan la visita mèdica hagi finalitzat, un taxi els tornarà a l'institut.

  En cas que l'alumne no disposi de DNI o NIE, s'ha de trucar a casa i que vinguin a buscar-lo per portar-lo a l'ambulatori de la Seguretat Social.

    5 PERSONAL DOCENT

  El professorat es regirà per la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació LOE, per la LEC, la Llei d'educació de Catalunya, que és la Llei 12/2009, del 10 de juliol, el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i per tota la reglamentació educativa vigent (Decret 143/2007 i nou Reial Decret 1146/2011), en tot allò que concerneixi a aspectes laborals, funcions i responsabilitats.

    5.1 Funcions del professorat

  Les funcions del professorat, que es realitzaran sempre sota el principi de col·laboració i treball en equip, són les recollides a l'article 104 de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC):

    5.1.1 Drets

  El professorat, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents:

    5.1.2 Deures

  Son deures els que s'indiquen a continuació:

  En cas de detectar alguna anomalia, el professorat adoptarà les mesures oportunes i comunicarà immediatament a direcció els desperfectes, el desenvolupament dels fets i el nom dels responsables, si són coneguts. De la mateixa manera, verificaran que tot queda en l'estat correcte al marxar de l'aula.

    6 PARES I MARES DELS ALUMNES

    6.1 Drets i deures

    6.1.1 Drets

  Es consideren DRETS dels pares i mares dels alumnes:

    6.1.2 Deures

  Es consideren DEURES dels pares i mares dels alumnes:

 • Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu del centre i la normativa recollida en el present reglament.
 • Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats del centre.
 • Assistir a les reunions convocades pels professors o d'altres òrgans de govern, per tractar assumptes relacionats amb la conducta o el rendiment acadèmic del seu fill.
 • Facilitar els materials de treball al seu fill (llibres, llibretes, xandall, bloc, etc) i que els portin al centre.
 • Facilitar al seu les condicions necessàries d'higiene i d'indumentària que requereix l'assistència a un centre educatiu.
 • Comunicar, al professor tutor del seu fill, si aquest, pateix malalties de caràcter crònic, o malalties que requereixen una atenció especial.
 • Assolir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre, a través dels seus representants.
 • Justificar les absències del seu fill, davant del seu professor tutor, tal i com indica aquest reglament.
 • Signar els documents necessaris, referits al seu fill i en representació seva, per la condició de menor d'edat.
 • Els pares i mares d'alumnes estan obligats a col·laborar en el manteniment del clima de convivència necessari per al normal desenvolupament de les activitats del centre, respectaran l'autoritat del professorat en l'exercici de les seves funcions, sense perjudici que puguin discrepar de les decisions que adopti.
 • Els pares i mares d'alumnes o els seus tutors legals tenen el dret i el deure conèixer el rendiment acadèmic dels seus fills menors d'edat i dels majors que s'hagin manifestat de manera expressa, i qualsevol altra circumstància que influeixi sobre els mateixos. Per a això s'estableixen les mesures següents:
  1. Rebran informació del tutor del grup del seu fill sobre els resultats acadèmics en les avaluacions programades pel Centre.
  2. Rebrà informació, al més aviat possible, de les absències i retards a classe del seu fill.
  3. Podrà accedir als instruments d'avaluació que valoren el rendiment dels seus fills.

    6.2 Associació de mares i pares

  Es considera pare o mare d'alumne, les persones físiques amb la pàtria potestat sobre l'alumne des del moment de la matriculació del seu fill al centre. Es consideraran a efectes d'elecció de representants, tant el pare com la mare o tutor autoritzat. Es perdrà aquesta condició en els casos següents: pèrdua legal de la pàtria potestat, fi de l'escolarització de l'alumne o baixa de l'alumne al centre.

    6.2.1 Objectius de l'AMPA

  Sense detriment dels expressats en el seus estatuts, i amb caràcter general:

    6.2.2 Activitats de l'AMPA

    7 ALUMNAT

  Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de l'edat i dels ensenyaments que cursen.

  L'exercici dels drets de l'alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa. Correspon als òrgans de govern del centre garantir, en el seu àmbit d'actuació, el correcte exercici i l''estricta observança dels drets i deures de l'alumnat.

    7.1 Drets i deures

    7.1.1 Drets

  1. Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.
  2. A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. A un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.
  3. Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.

  Inassistència col·lectiva a classe.

  L'institut és, bàsicament, un lloc d'estudi i d'aprenentatge d'unes matèries curriculars que el professorat planifica durant el curs escolar, per tal d'assolir els objectius del curs i d'etapa que permetin l'alumnat progressar adequadament al llarg de l'ESO, i del Batxillerat. Per tant, és evident que qualsevol reducció del calendari escolar previst inicialment, suposa una alteració de la programació de les diferents àrees, circumstància que, en darrer terme, a qui perjudica més és al mateix alumnat.

  L'institut també ha de preparar l'alumnat perquè sàpiga desenvolupar-se de forma autònoma i conseqüent per a la vida. Per això, si la vaga és en la realitat quotidiana de qualsevol treballador/a un dret constitucional, també s'ha de contemplar com una manifestació de la llibertat d'expressió dels alumnes en la vida del centre. Ara bé, cal fer les següents observacions:

  1. És un fet inqüestionable que la gran majoria d'alumnes són menors d'edat i que, per tant, estan sota la tutela dels pares, la qual cosa significa que aquests sempre tenen la responsabilitat final sobre la decisió que els fills/es facin o no facin la vaga i de les conseqüències que se'n poden derivar, ja que són els pares els que han de signar, si ho creuen adient, la preceptiva autorització.
  2. Cal garantir el respecte als drets de l'alumnat que vol assistir a classe.
  3. Finalment, tota vaga comporta una fase prèvia de preparació molt important (reunions de delegats/des, anàlisi i discussions dels punts reivindicatius a nivell de grups, informació als pares, recollida d'autoritzacions..) i una organització diferent de les activitats docents per part de l'equip directiu i del claustre, en funció de la incidència prevista, amb la lògica conveniència de disposar d'uns terminis mínims de temps si es volen realitzar totes aquestes tasques d'una forma efectiva.

  Així, doncs, és evident que cal conjuminar tots els elements esmentats anteriorment, tan dispars, però presents en tota vaga que, en síntesi, són la possibilitat d'exercir-la, el dret d'assistència a classe dels que no la volen secundar, la necessitat de disposar de l'autorització dels pares, l'obligació d'aprofitar els dies lectius previstos al calendari escolar per poder assolir els objectius programats de cada matèria i, finalment, l'actuació responsable de l'alumnat, el qual a partir de l'anàlisi de les raons d'un conflicte ha de ser capaç d'actuar coherentment, tot respectant democràticament els acords de la majoria, sense cap mena d'imposició ni coacció. En resum, és responsabilitat de tot el centre evitar que les vagues portades de forma irreflexiva es converteixin en dies addicionals de vacances camuflades.

  En resum, en el cas de convocatòria de vaga cal tenir present:

  1. La responsabilitat i la decisió últimes que l'alumne/a menor d'edat la faci o no, és sempre dels pares.
  2. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l'alumnat.
  3. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l'obligació d'haver-la de fer; la vaga s'ha d'exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que l'originen.
  4. L'Institut té una normativa que regula les vagues de l'alumnat i que és d'obligat compliment per part de tothom.

  Referents normatius

  El marc normatiu del Departament d'Ensenyament no parla mai de 'vagues d'alumnes'. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors ( Reial Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d'ensenyament. En el seu lloc, el decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, parla de la inassistència col"lectiva a classe, i ho fa prescrivint el següent:

  Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe

  32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col"lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

  32.2 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col"lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

  32.3 Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.

  I, més recentment, el decret 102/2010 d'autonomia de centres prescriu en l'article 24.2:

  ...Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col"lectives adoptades per l'alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.

  En virtut del que disposen els articles esmentats, s'estableix que de tot aquest procés, se n'exclouen els grups-classe de 1r i 2n d'ESO, que en cap cas poden presentar la petició ni fer vaga. La resta de grups s'han d'ajustar al procediment establert.

  La direcció podrà autoritzar o denegar la petició, atenent a criteris objectius. Es valoraran, entre d'altres, criteris com l'acumulació de jornades de vaga en dates pròximes, la representativitat real de les entitats i sindicats convocants, les perspectives de seguiment a l'entorn de la convocatòria de vaga, l'impacte de la jornada de vaga en el calendari escolar, les repercussions i conseqüències de tot ordre de jornades de vaga anteriors, etc. La direcció informarà raonadament de l'autorització o denegació de la petició als sol"licitants en reunió convocada per tractar aquesta qüestió . La denegació de l'autorització comportarà, a tots els efectes, que es manté el calendari lectiu del centre amb normalitat.

  Procediment d'autorització de vaga

  1. Per tal que la petició formal de 'vaga' d'alumnes pugui ser presa en consideració per part de la direcció, aquesta s'ha de presentar per escrit i signada pels delegats del cada nivell. Una petició signada pels delegats de les classes de 4t d'ESO implicarà només als alumnes d'aquest nivell i deixarà fora de la convocatòria als alumnes de les altres etapes educatives.
  2. En aquesta petició s'adjuntarà manifest o escrit de convocatòria de la vaga, relació d'entitats i/o sindicats convocants i tota l'altra informació que els delegats considerin rellevant. La direcció podrà requerir més informació abans d'emetre la corresponent autorització o denegació. L'escrit haurà de presentar-se com a mínim vuit dies lectius abans del dia de vaga.
  3. En cas d'autorització de la direcció, s'acordarà el calendari i les condicions per fer la vaga.
  4. Abans de la jornada de vaga, la direcció lliurarà als tutors el full d'autorització perquè els alumnes menors d'edat el retornin degudament signat pels pares. Els alumnes que no presentin aquest full abans de la jornada de vaga incorreran, si fan vaga, en falta per absència injustificada, amb les conseqüències establertes en el Reglament de Règim Intern. En cas contrari, es farà constar com falta d'assistència justificada.

  Responsabilitat

  1. És respectarà el dret dels alumnes que així ho vulguin a acudir a classe normalment durant la jornada de vaga. La direcció del centre dictarà les mesures organitzatives necessàries per garantir aquest dret.
  2. Durant l'exercici de dret de vaga és responsabilitat dels pares el que facin els seus fills. El Centre no tindrà cap responsabilitat ni civil ni penal en el cas d'inassistència d'un alumne.
  3. Qualsevol activitat docent, examen, deure i altres tasques fixades per aquest dia no s'ajornaran.

    7.1.2 Deures

 • Deure de respecte als altres. L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.
 • Deure a l'estudi. L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:
  1. Assistir a classe, i respectar els horaris establerts. Tots els alumnesdel centre, tant els que estudien ensenyaments obligatoris com els post-obligatoris,tenen el deure d'assistir a classe, participar  les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.
  2. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents.
  3. Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.
 • Deure de respectar les normes de convivència, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:
  1. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
  2. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, llengua, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
  3. Respectar i utilitzar correctament les instal·lacions i materials del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar.
  4. No embrutar les dependències del centre (llençar papers, fer dibuixos,..).
  5. Dedicar un temps a tutoria a la neteja i conservació de l'aula.
  6. No trencar o fer malbé les instal·lacions i els béns mobles. En cas de causar-ne danys per culpa o negligència, a més de la sanció acadèmica, hi ha l'obligació de reparar o restituir el dany.
  7. En cap cas sostrauran material, objectes o pertinences del centre.
  8. Complir las normes d'organització i funcionament del centre.
  9. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi les NOFC i la legislació vigent.
  10. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre.
  11. Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.
  12. No insultar, dir paraules grolleres, contestar inadequadament, parlar fora de context ni fer gesticulacions fora de to.
  13. No agredir físicament ni proferir amenaces.
  14. No córrer, ni cridar pels passadissos.
  15. No consumir cap droga, ni incitar al seu consum.
  16. No portar armes blanques ni objectes contundents.
  17. No deteriorar o sostreure pertinences dels altres.

    8 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  El personal d'administració i serveis participa en la tasca educativa del centre i vetlla per l'aplicació, en el seu àmbit, dels principis i normes que conté el Projecte Educatiu del centre.

  Qualsevol membre del PAS podrà fer propostes o manifestar inquietuds a l'equip directiu a través del secretari o secretària o de la direcció. Si s'escau, el tema podrà ser tractat en el Consell Escolar.

  Per a ambdós col·lectius la direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la realització de tasques similars o relacionades amb les que es descriuen a continuació.

    8.1 Secretaria

    8.1.1 Funcions

    8.1.2 Tasques

    8.2 Consergeria

    8.2.1 Funcions

    8.2.2 Tasques

    9 CONVIVÈNCIA

    9.1 Acollida

    9.1.1 Alumnat

  Pendent de redacció en el PAT

    9.1.2 Professorat

    9.2 Relacions entre la comunitat educativa

    9.2.1 Relació Amb les famílies

    9.2.2 Relació Professorat - Alumnat

  L'alumnat de l'institut té dret a rebre els ensenyaments pels quals s'ha matriculat, a gaudir de les instal·lacions del Centre en les condicions d'ús que s'indiquin, a elegir i ser elegit pels diferents càrrecs representatius reservats a l'alumnat i a participar en totes aquelles activitats incloses en l'horari lectiu. Per presentar les seves queixes i/o suggeriments, pot adreçar-se directament o a través dels seus Delegats i Delegades al Tutor o Tutora del propi grup.

  Els drets i deures de l'alumnat dels centres de nivell no universitari, així com la convivència es regeixen pel que estableixen la LEC i el Decret 102/2010 d'Autonomia de Centres en els seus articles 23, 24 i 25.

    9.3 La mediació

  La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.

  Es regeix per la LEC en el seu article 32. La mediació escolar pretén habilitar les persones per conduir per elles mateixes els seus conflictes de manera responsable, constructiva i creativa, sense necessitat de recórrer a l'agressivitat, la submissió o intervenció de l'autoritat. Pot ser demanada per qualsevol membre de la comunitat educativa.

  La mediació escolar es basa en els principis següents:

    9.3.1 Requisits per anar a mediació

    9.3.2 Procediment

  La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació

    9.3.3 Constitució dels equips mediadors

    9.3.4 Acords

  Els acords poden ser de conciliació (reconeixement de la culpa, acceptació de disculpes i un compromís envers els futur) o de reparació (restitució de l'objecte, reparació dels danys o prestació voluntària substitutòria).

  Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent.

    9.4 Normes generals

  Una convivència satisfactòria és resultat de l'aplicació diària de les normes bàsiques de bona educació, respecte als altres i a les propietats alienes, i el respecte a un mateix.

    9.4.1 Conservació i ús de les instal·lacions

    9.4.2 Comportament a l'Institut

    9.4.3 Comportament a les aules, tallers i laboratoris

    9.4.4 Aules amb dotació informàtica

    10 MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES

  L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per l'alumnat s'ha d'inscriure en el marc de l'acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu.

  En cap cas les sancions atemptaran contra la integritat física o moral de l'alumne.

  Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre, així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars.

  Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa.

  El professor registrarà. al més aviat possible i sempre abans d'abandonar l'institut, aquesta conducta en l'aplicatiu habilitat a tal efecte.

    10.1 Graduació de faltes

  Per a la graduació en l'aplicació de les sancions s'han de tenir en compte els criteris següents:

  Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat:

    10.1.1 Faltes lleus

  Aquest apartat es regula pels articles 23, 24 i 25 del Decret 102/2010 d'Autonomia de Centres Educatius.

  Es consideren faltes lleus o incidències totes aquelles conductes que alteren el funcionament de l'aula sense la gravetat de les accions que detalla la LEC en el seu article 37.1.: no portar reiteradament el material, no fer cas dels advertiments, faltes de puntualitat, ús d'objectes inapropiats, no fer cas de les indicacions del professorat, no treballar, guixar taules, o altres faltes similars (Vegeu annex 1).

  Davant aquestes situacions, les mesures educatives a seguir poden ésser les següents:

  En casos excepcionals, quan el professorat consideri que la conducta d'algun alumne pot alterar greument el bon funcionament de la classe, el farà sortir de l'aula degudament acreditat i amb feina a fer. El professorat de guàrdia se'n farà càrrec en un espai especialment destinat a aquest efecte.

    10.1.2 Faltes greus

  Les faltes greument perjudicials per a la convivència del centre tipificades a l'article 37.1. de la LEC es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l'article 37.3 de la llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció de la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sens perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient.

  En concret seran considerades com a faltes greus les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

  Una falta greu, greument perjudicial per a la convivència del centre, que depassa la intervenció educativa ordinària per part del professor, requereix mesures extraordinàries o bé implica la intervenció d'altres elements o persones del centre.

  Actes molt greus com insults, agressions, faltes de respecte greus, desperfectes o baralles implicaran la intervenció de l'Equip directiu i la tramitació d'urgència d'una mesura educativa eficaç i immediata, si és possible, conjuntament amb la família

    10.2 Procediment en la correcció

  Aquest apartat es regula per l'article 25 del Decret 102/2010 d'Autonomia de Centres Educatius.

  Quan es tracta d'altres faltes, abans d'arribar a l'amonestació escrita s'han d'haver esgotat necessàriament altres vies de solució. El protocol a seguir és el següent:

  1. Accedir a l'aplicatiu telemàtic habilitat a tal efecte. Cal que el professor s'identifiqui al web amb el seu usuari i contrasenya.
  2. Omplir el formulari, i enviar-lo.
  3. Si l'alumne és expulsat de classe, el professor de guardia registrarà aquesta circumstància en l'aplicatiu.
  4. Les amonestacions seran recollides en primera instància per la Cap d'Estudis qui procedirà a la seva resolució segons la gravetat.
  5. L'equip directiu amb el tutor, i segons la gravetat dels fets que han suposat l'amonestació escrita, decidirà obrir expedient a l'alumne o bé esperar a l'acumulació de més amonestacions per iniciar-lo.
  6. El tutor, d'acord amb l'Equip Directiu i en funció de la gravetat dels fets, enviarà una carta als pares, o bé els trucarà, o bé els convocarà a una entrevista. També assistirà a l'entrevista el professorat que l'ha amonestat si la tipologia de l'amonestació ho requereix. El tutor o tutora anotarà els passos que ha seguit i els acords presos. Tots aquests documents s'arxivaran en la carpeta de seguiment de l'alumnat.
  7. En cas d'iniciar-se un expedient, l'instructor d'aquest serà el tutor de l'alumnat o, si s'escau, el professor o professora que li correspongui d'un llistat elaborat a l'efecte.
  8. L'instructor o la instructora haurà de seguir tots els passos legals per instruir l'expedient.
  9. En cas què la família rebutgi alguna comunicació, el professorat implicat farà els mateixos passos enviant la documentació adient per Correu Certificat, telegrama o buró-fax, si s'escau.

  Com a conseqüència de l'amonestació sempre hi ha d'haver una sanció o límit, que s'ha d'acompanyar necessàriament d'altres intervencions que ajudin l'alumne en el seu procés de desenvolupament: conversa, mediació (actes de conciliació o reparació)

  Si es tracta de diferències amb un professor/a, el tutor/a orientador/a ajudarà l'alumne a resoldre la situació de la forma més ajustada.

    10.3 Àmbits sancionadors

    10.3.1 Faltes d'assistència i retards

  L'acumulació de faltes d'assistència i retards no justificades pot provocar l'aplicació de mesures sancionadores.

  L'acumulació de faltes d'assistència per part de l'alumne serà objecte d'especial atenció per part de tutories, equips docents i equip directiu, i es buscaran totes les estratègies educatives per abordar el problema des de tots els punts de vista: comunicació escrita als pares de l'absentisme de l'alumne, entrevista amb pares i alumne, aplicació de mesures sancionadores com les apuntades al punt anterior, etc.

  En les reunions de pares, en les circulars, en els butlletins de notes, etc. es posarà especial cura a informar els pares que tota la informació sobre l'absentisme i les incidències escolars dels seus fills.

  Orientativament, la tipificació de les faltes d'assistència no justificades i la sanció corresponent és:

  1. Acumulació de 10 faltes injustificades.
  1. Comunicació verbal als pares (per telèfon o entrevista personal) per part del tutor, o bé primer advertiment: comunicació escrita als pares per part de la Tutoria d'orientació.
  2. Se'n passa avís al tutor corresponent. Sanció preventiva que consistirà en 1 o més hores de treball acadèmic fora d'hores lectives al centre.
  1. Acumulació de 15 faltes injustificades ( 5 més des del 1r advertiment).
  1. Segon advertiment: comunicació escrita als pares per part del o de la Cap d'Estudis.
  2. Segona sanció preventiva que consistirà en una o més hores de treball acadèmic fora d'hores lectives al centre.
  1. Acumulació de 20 faltes injustificades (5 més des del 2n advertiment).
  1. Comunicació escrita als pares per part del o de la Cap d'Estudis.
  2. Sanció preventiva consensuada amb el tutor de l'alumne.

  La persistència de l'absentisme, un cop aplicades tres cops mesures cautelars com les apuntades anteriorment pot provocar la instrucció d'expedient per falta molt greu.

    10.3.2 Protocol alumnes sancionats amb expulsió de classe

  Els alumnes expulsats d’ESO seran acompanyats pel professor de guàrdia a una aula de batxillerat on romandran la resta de l’hora de classe

  L'alumne de Batxillerat que sigui expulsat de classe, ho serà per la resta del dia i del dia següent.

    10.4 Tractament de queixes i denúncies.

  Les NOFC dels centres públics inclouran el procediment amb què tractar les queixes o denúncies de l'alumnat, pares i mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a l'actuació professional d'un docent o d'un altre treballador del centre en l'exercici de les seves funcions.

    10.4.1 Presentació i contingut de l'escrit

  L'escrit normalment es presentarà al registre d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i haurà de contenir:

  1. Identificació de la persona o persones que el presenten;.
  2. Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s'han produït per acció o omissió del professor o d'un altre treballador del centre a què es refereixen);.
  3. Data i signatura.
  4. Així mateix, es recomana que l'escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència.

    10.4.2 Actuació de la direcció.

  Correspon a la direcció:

  1. Rebre la documentació i estudiar-la.
  2. Directament, o a través d'altres òrgans del centre si fa al cas, obtenir indicis i, sempre que sigui possible, fer comprovacions per arribar a evidències sobre l'ajustament dels fets exposats a la realitat;.
  3. Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l'aportació de la documentació provatòria que consideri oportuna. L'informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, la direcció ha de vetllar perquè el procediment específic establert al centre prevegi escoltar l'interessat.
  4. Estudiar el tema amb la informació així recollida i, si la direcció ho considera oportú, demanar l'opinió d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió;.
  5. Dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, a la qual correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit;.
  6. Contestar per escrit a qui ha presentat la queixa, amb constància de recepció, i comunicar la solució a què s'ha arribat o, si s'escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, cal contestar al primer signant de la denúncia, i fer constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre.
  7. En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procés i, en el seu lloc, ho farà el Cap d'Estudis.

    10.4.3 Actuacions posteriors

  1. Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat.
  2. En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció.

    11 PARTICIPACIO

    11.1 Pares i mares

  Els pares i les mares són els responsables legals de l'alumnat, per aquesta raó és de cabdal importància la informació que han de rebre sobre el funcionament del centre així com la seva participació, mitjançant els seus representants en el Consell Escolar, en les decisions que atenyen la globalitat de la comunitat escolar.

  La participació dels pares en els òrgans de govern es realitza a través dels seus representants en el Consell Escolar i de les associacions de Mares i Pares d'Alumnes que legalment es constitueixin.

  Són funcions de l'associació de pares i mares:

    11.2 Alumnat

    11.2.1 Els delegats i delegades de classe

  Són els representants de l'alumnat de cada grup classe davant del professorat, dels tutors i de les tutores, de l'equip gestor, etc. S'escolliran a cada classe per un període d'un curs complet. Cada classe escollirà també un subdelegat o una subdelegada que l'ajudarà en les seves tasques i en farà la substitució en cas d'absència o malaltia. Les seves principals funcions seran:

    11.2.2 El Consell de Delegats i Delegades

  És l'òrgan de participació de l'alumnat en la vida del centre. Estarà format pels delegats i delegades de totes les classes de l'Institut, els representants d'alumnes al Consell Escolar i els representants de les associacions d'alumnes.

  Funcions:

  Cap membre del consell de delegats podrà ser sancionat per l'exercici correcte de les funcions que li atribueix aquest reglament. El centre cedirà al Consell de Delegats els espais i mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions en funció de la disponibilitat. Sempre que l'alumnat s'hagi de reunir per debatre temes que els afectin, mantindran un conducta que no alteri la resta d'activitats del centre.

    11.2.3 L'associació d'estudiants

  Al centre podran existir associacions d'estudiants que es regularan per la normativa vigent i pels seu propis estatuts. Es finançaran a través de les seves quotes i de les subvencions que pugui rebre de l'Ajuntament o d'altres institucions.

    12 DISPOSICIONS FINALS

  El present reglament (NOFC) entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació pel Consell Escolar i se'n trametrà una còpia als Serveis Territorials a efectes de constatació de la seva adequació a la normativa vigent.

  Les Comissions respectives de Convivència creades en el si del Claustre de Professorat i del Consell Escolar seran les encarregades de subministrar les idees i reflexions necessàries per a fer una tasca eficaç.

  Els casos no previstos en el present reglament seran resolts pel consell escolar i/o la direcció del centre en funció de les competències pròpies de cadascun d'aquests òrgans i passaran automàticament a articular-se com a disposicions addicionals del present reglament.

    12.1 Difusió

  Hi haurà un exemplar d'aquest reglament a la secretaria del centre i un altre estarà disponible a direcció. El document també podrà ser consultat per qualsevol membre de la comunitat educativa des de la plana web del centre.

  Del present reglament se'n farà un extracte de les parts que afecten els alumnes i se'n farà difusió a través de les tutories en iniciar-se cada curs.

    12.2 Actualització i revisió de les NOFC

  Aquestes Normes d'organització i funcionament del centre es consideren modificades, sense cap altre tràmit, en tot allò que s'oposi a les normes vigents per canvi o aparició d'aquestes.

  El document podrà ser revisat quan ho sol·liciti una tercera part dels membres del consell escolar. També podrà sol·licitar la seva revisió l'equip directiu, el claustre de professors, la junta directiva de l'AMPA, o qualsevol altre estament representatiu amb l'acord pres per la majoria absoluta dels seus membres.

  Al Consell Escolar del juny de cada curs, s'inclourà un punt de l'ordre del dia de seguiment i possibles correccions, modificacions o afegits al Pla de Convivència i a les Normes d'organització i funcionament de centre.

  Una vegada revisat, el present reglament podrà modificar-se quan hi hagi l'acord favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell Escolar.

  Aquestes possibles modificacions, juntament a les que es deriven de les normatives d'inici de curs, seran incorporades a les NOFC al primer Consell Escolar de cada curs acadèmic.

    ANNEXOS

   

  Annex I. Exemples de faltes lleus.

  Annex II. Referents normatius.

  Annex III. Sancions transitòries.

   

  Annex I. Exemples de faltes lleus

  Podran ser considerades com a Faltes LLEUS les següents conductes contràries a les normes de convivència:

  Annex II. Referents normatius

  Per a l'elaboració d'aquest reglament s'han tingut en compte els textos legals que a continuació es relacionen:

  Annex III. Sancions transitòries

  Aquest conjunt de mesures tindran validesa únicament en el curs de la seva aprovació. Formen part de les estratègies i eines per resoldre situacions puntuals d’una promoció concreta.