Xenotime-(Y) YPO4
XonotliteEakleite
Ca6Si6O17(OH)2