A 3r d’ESO treballem en el projecte CRASH que s’ubica en el marc dels accidents de trànsit. En aquest projecte els i les alumnes actuen com a pèrits que han de validar si són físicament possibles les descripcions dels accidents que fan els diferents conductors implicats, que defensen versions contraposades.
 
Per fer-ho, l’alumnat  fa servir les metodologies i destreses pròpies de la ciència, com són l’elaboració d’hipòtesi, el disseny experimental i l'extracció de conclusions a partir de les dades. També comprova empíricament els efectes dels impactes simulats amb rampes i vehicles a escala. Paral·lelament, construeix un prototip de cotxe per fer les simulacions de l'impacte mitjançant la programació de plaques "microbit" de robòtica que mesuren la velocitat i l'impacte.
 
L’activitat treballa els conceptes de cinemàtica i dinàmica (velocitat, acceleració, principis de la dinàmica, fregament…) i aspectes com la representació gràfica, la correlació i les mitjanes, i el disseny i construcció d'un objecte mitjançant eines digitals i programació.