Cultura i Valors Ètics de primer d'ESO

Professors

Diana Robles

Sara Martín

Núria Mor

Continguts

 • Els continguts d’aquest crèdit es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent i es centren en les competències del grup de conviure i habitar el món.
 • L’eix central de la matèria gira a l’entorn de Les competències relatives al pensament crític; La competència social i cívica, la de consciència i expressió cultural, i la de treball col·laboratiu; i desenvolupament del respecte als valors ètics i l’adquisició d’hàbits i pautes de comportament.

Amb aquest crèdit s’inicia l’estudi de la dignitat de la persona que té com a fonament els valors ètics i la capacitat que la persona té per elegir les accions i modelar la seva pròpia personalitat assumint la responsabilitat de ser lliure.

Material necessari

 • Material individual de cada alumne/a:
  • fulls solts en els quals presentar els exercicis i activitats que es demanin (poden ser fulls de quadern o folis)
  • ordinador portàtil per a consultar textos i realitzar les activitats. 
 • Material d’aula:
  • Pissarra digital amb connexió a Internet
  • Pissarra tradicional

Metodologia

 • L’avaluació inicial de curs i les d’inici de cada tema es faran de manera oral
 • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema
 • Es farà una explicació en cada unitat didàctica
 • Es donaran orientacions de com fer les tasques
 • Es buscarà la participació constructiva de l’alumne/a en debats i comentaris que puguin sorgir espontàniament o que prèviament s’haguessin preparat
 • Es donarà suport audiovisual (pel·lícules, documentals, etc.) previst a les unitats o sessions . Això, però, no treu que, conforme es vagin tractant les diferents sessions, si ho requereixen per tal que l’alumne/a vegi reforçat el seu aprenentatge o que es reforci l’exemplificació del que s’està tractant s’utilitzi material audiovisual de qüestions d’actualitat

Temporització

 • El crèdit de Cultura i valors ètics té una durada d'una dedicació d’ 1 hora setmanal.

Avaluació

 • En cada avaluació, la nota s’obtindrà aplicant els següents percentatges:
  • 40% coneixements: exàmens, treballs, exposicions, activitats... (saber)
  • 30% procediments: saber treballar en equip i individuament, pulcritud a la presentació de les activitats, treballs, etc. (saber fer)
  • 30% actitud: estar (assistència) i saber estar

L'arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.

Al setembre els percentatges seran el 100% d'una prova escrita. 

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

   • Les competències que es treballen en cada unitat es detallen en la programació de la matèria
   • La competència social i ciutadana es té especialment en compte en les intervencions que espontàniament faci l’alumne/a i en la seva participació en els debats previstos

Cal dir que de totes aquestes competències que es treballen es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

   • La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. (Competència d'aprendre a aprendre)
   • Correcció ortogràfica
   • Obligació d’usar la llengua vehicular del centre en totes les activitats i treballs.(llevat de les excepcions dels casos justificats)

Qualificació de les tasques:

  • Valoració de 0 a 10 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d'exercicis que hagi de lliurar l’alumne/a.
  • Els alumnes  han de lliurar les tasques la data encomanada. En cas que lliurin tasques fora de termini, no s'acceptaran. L’alumne/a haurà de presentar la feina al final de l’avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d’aquesta manera l’avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents. Les feines o activitats que es facin en concepte de recuperació es qualificaran com a màxim amb un 5 per acord de departament. D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia
  • La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s’hagin aprovat impedeixen aprovar l’avaluació final fins que s’hagin recuperat (a no ser que la Junta d’Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alumne/a individualment considerat)
  • Totes les presentacions de feines escrites hauran de ser fetes a mà i amb els enunciats copiats (llevat de les que específicament es demani realitzar-les d’una altra manera) i sense utilitzar color vermell
  • Les tasques de recuperació consistiran en la realització correcta de les activitats i/o controls que l’alumne/a no hagi fet o hagi fet malament. Es recorda que la seva valoració màxima serà 5 (per acord del Departament d'Humanitats i Ciències Socials)