Llengua i Literatura Castellana de primer d'ESO

Professora

Anabel Hernández.

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general.

Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competència transversal personal i social i la competència digital.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la secció més conceptual de cada unitat.
 3. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran les mateixes activitats. (Aquestes activitats seran TIC, orals, de reforç i d´ampliació.) Algunes es faran i es corregiran a classe el mateix dia. Les altres seran deures per realitzar a casa. La feina pot ser online o un PDF que hauran de fer al seu dossier. Els deures es corregiran al dia següent.
 5. Cada unitat donarà pas a un control a realitzar amb el portàtil a classe o en paper.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Moodle Curso Lengua Castellana y Literatura 1º ESO.
 • Moodle Curso Lecturas 1º ESO.
 • Bolígrafs blau, negre, vermell, llapis i goma.
 • Llibreta.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual (EXÀMENS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
  • Es realitzarà una prova escrita aproximadament cada  unitat del curs Lengua castellana y Literatura de 1º (moodle). Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació. La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dossier: Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls o llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar la unitat el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar a la professora en un dossier.
  • Activitats online: les diferents activitats online s’han d’anar fent al llarg del curs, tant les del curs Lengua Castellana y Literatura de 1º com les de Lecturas 1º ESO.
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball,cura del material col·lectiu i propi...
  • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 • EXÀMENS ESCRITS TRIMESTRALS 
 • DOSSIER 
 • LECTURES 
 • ACTIVITATS ONLINE 
 • ACTITUD

És importantíssim entregar totes les tasques i realitzar tots els exàmens de cada trimestre.