Dibuix Tècnic de primer d'ESO

Professor

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

DESCRIPCIÓ

La matèria optativa de dibuix tècnic de l’educació secundària obligatòria té com a objectius aportar coneixements sobre el dibuix tècnic fent servir la metodologia i les eines pròpies i que els alumnes puguin agafar competència a l’hora de fer-les servir. És molt important ensenyar als alumnes a desenvolupar unes tècniques i coneixements del dibuix que els hi seran necessaris per a treballar els continguts d’algunes matèries.

Els continguts específics són:

 1. Els estris de dibuix.
 2. Dibuix de figures geomètriques.
 3. Les escales.
 4. Acotació.
 5. Vistes

METODOLOGIA

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

 • Exposició de les tècniques bàsiques per part dels professor.
 • Realització d’activitats i exercicis de dibuix.

MATERIAL

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Netbook
 • Material de treball del Moodle Àgora
 • Dossier de dibuix
 • Elements bàsics: llapis, goma, regla, escaire, cartabó, compàs, etc

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes.

 • Part procedimental on es valoraran el desenvolupament dels exercicis i activitats. Aquest apartat es conformarà un 60% de la nota total.
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. . Aquest apartat conformarà un 40% de la nota total.