Llengua estrangera (anglès) de primer d'ESO

Professor

Marta Barberán

Descripció

La matèria d’anglès té com a objectiu que l'alumnat assoleixi prou competències lingüístiques i culturals per comunicar-se de manera segura en llengua anglesa en situacions quotidianes.

Així, els alumnes i les alumnes desenvoluparan la seva competència comunicativa, tant oral com escrita, alhora que aprendran nocions bàsiques de gramàtica anglesa i adquiriran vocabulari pràctic i útil. Es treballarà tant la comprensió com l’expressió escrita i oral, per tal de garantir la capacitat d’entendre i comunicar-se en les situacions més bàsiques de la vida quotidiana. Al mateix temps, aquest aprenentatge tindrà un important component social i lúdic, de desenvolupament personal i de cohesió del grup classe.

Continguts

Quant als continguts, treballarem diferents blocs temàtics amb els quals l’alumnat es pot sentir fàcilment identificat, per tal de motivar d’aquesta manera el seu aprenentatge, com són els esports, la família, l’escola, les ciutats, el transport urbà o la música actual. Alhora, tractarem temes de cultura anglòfona per descobrir i conèixer millor les societats angloparlants, ja que conèixer les diferències i similituds que podem trobar entre aquestes i el nostre país ens ajudarà a comprendre millor la seva llengua i despertarà la curiositat i l’interès dels alumnes i les alumnes envers l’assignatura.

Els punts gramaticals que treballarem aquest curs per desenvolupar la competència comunicativa de l’alumnat són:

 • Repàs dels verbs to be i to have, el possessiu i els pronoms demostratius.
 • Repàs del present simple i dels adverbis de freqüència per explicar quines són les nostres rutines de la vida diària, les question words per ser capaços de preguntar i obtenir informació en una conversa i el verb can/can’t per parlar de les nostres destreses.
 • Introduirem el present continuous per expressar les accions que passen ara mateix, però també el seu valor de futur. Així mateix treballarem el contrast dels dos temps verbals: present simple vs. present continuous.
 • Per descriure les nostres ciutats, utilitzarem les formes there is/there are i ampliarem el nostre vocabulari; l’imperatiu ens servirà per donar indicacions, i aprendrem a acompanyar-les de les formes bàsiques de cortesia.
 • Entendrem què són els noms comptables / incomptables i quines estructures sintàctiques els acompanyen, així com la correcta utilització de some / any.
 • Introduirem el passat simple i les formes there was / there were. I començarem a treballar la famosa llista de verbs irregulars aplicant tècniques d’estudi que els ajudin a memoritzar aquestes formes.
 • Finalment aprendrem com fer plans de futur en anglès (estructura going to) i ens explicarem el que tenim pensat per a les properes vacances.

Metodologia

Pel que fa a la metodologia emprada a les classes, començarem cada unitat presentant i comentant els objectius, l'àmbit de vocabulari, els punts gramaticals, les situacions comunicatives i les activitats que durem a terme.

Presentarem el bloc de vocabulari del tema sempre contextualitzat, a través d’imatges, amb explicacions sobre la formació de paraules i amb lectures que ajudin l'alumnat a desenvolupar estratègies d'aprenentatge i millorar tècniques d’inferència.

Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva perquè els alumnes les alumnes siguin capaços d’entendre per si mateixos com funciona la llengua anglesa i millorin la seva autonomia en l’aprenentatge, sempre amb l’atenta mirada del professor que els reconduirà quan calgui i els guiarà per aconseguir els objectius desitjats. Posarem la llengua en pràctica a través de lectures, diàlegs, audiovisuals, etcètera, de manera que l’alumnat sigui conscient que el que aprèn té una utilitat i que gràcies a l'anglès serà capaç de comunicar-se amb gent de diferents països, la qual cosa que li serà d’utilitat tant ara com en el futur, personalment, acadèmicament i professionalment.

Tot això treballant totes les destreses lingüístiques: expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, fent atenció a la pronunciació dels sons anglesos més difícils segons la llengua materna de l’alumnat. El tractament de l’error tindrà un lloc de gran importància a les classes: hem de perdre la por a equivocar-nos, això no és un problema, ens serveix per aprendre i millorar.

Avaluació

Els criteris d’avaluació consisteixen en un examen de cada unitat o cada dos si convé per no trencar el bloc temàtic. Però l’últim examen de cada trimestre inclourà tot allò treballat durant l’avaluació. A més a més de les proves escrites, l’alumne tindrà proves orals, redaccions i presentacions de treballs, totes incloses en l'avaluació. Els resultats dels tests representen, com a mínim, el 25% de la nota. La feina a casa, ja siguin deures de gramàtica, redaccions, preparació de diàlegs o presentacions és essencial per tal de consolidar l’aprenentatge i fer un seguiment positiu de les classes, i correspon a un mínim d'un 15% de la nota. El 50% correspon al progrés en l'assoliment de les competències que es treballin a classe, a la participació i un 10% al comportament. 

Així, els percentatges per a l'avaluació són: 

 • 25% exàmens
 • 15% feina a casa
 • 50% feina a classe
 • 10% comportament

Els percentatges d’avaluació per aquells alumnes que segueixen una adaptació, serà de:

 • 15% exàmens
 • 25% dossier de treball
 • 50% feina a classe i altres treballs
 • 10% comportament

Material

El material necessari per seguir el curs és:

 • Spectrum 1, per a 1r d'ESO, editorial Oxford.
 • Llibreta o portafolis exclusiu per a l’assignatura d’anglès.
 • Diccionari d’anglès per treballar a casa (pot ser online si es té accés a internet).
 • Caldrà treballar (i, puntualment, imprimir) algunes fitxes d’aprenentatge que trobaran al moodle del curs, com ara les cards o videoworksheets. Al moodle també trobaran feina extra per ampliar o reforçar els continguts de les unitats. El professor indicarà clarament si en algun cas es donen deures per fer a casa, que constaran en l'agenda escolar, i farà un seguiment personalitzat d'aquestes tasques. Els alumnes i les alumnes als quals es recomani fer activitats de reforç podran comprar un dossier a consergeria que els ajudarà a superar les seves dificultats.
 • Al centre disposem de llibres socialitzats: students’ book i readers que estan al servei dels alumnes. La pèrdua o l'ús indegut del material prestat comporta l'obligació d'adquirir-ne de nou.