Tecnologies de primer d'ESO

Vist: 1015

Professor:

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologia de l’educació secundària obligatòria té com a objectius concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva. També relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament i projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills. Aquesta assignatura es desenvolupa al llarg del curs, amb dues hores setmanals.

Els continguts específics són:

  1. La tecnologia i el procés tecnològic.
  2. Les eines i els materials.
  3. Introducció a la lògica computacional.

Metodologia

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

Material

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

Avaluació

L’avaluació de les competències bàsiques, específiques de la Tecnologia, desenvolupades en aquest curs es portarà a terme tenint en compte la resolució correcta de les activitats competencials: