Tecnologies de primer d'ESO

Professor:

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologia de l’educació secundària obligatòria té com a objectius concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva. També relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament i projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills. Aquesta assignatura es desenvolupa al llarg del curs, amb dues hores setmanals.

Els continguts específics són:

 1. La tecnologia i el procés tecnològic.
 2. Les eines i els materials.
 3. Introducció a la lògica computacional.

Metodologia

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

 • Exposició dels continguts bàsics per part del professor.
 • Realització d’activitats en format paper i en suport digital.
 • Desenvolupament de projectes de caràcter manual.
 • Presentació de continguts en format audiovisual amb les noves tecnologies.

Material

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Material de treball del Moodle Àgora.
 • Netbook (portàtil).
 • Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis, llapis de colors, goma, regle de 30 cm, escaire i cartabó, maquineta amb dipòsit i grapadora.

Avaluació

L’avaluació de les competències bàsiques, específiques de la Tecnologia, desenvolupades en aquest curs es portarà a terme tenint en compte la resolució correcta de les activitats competencials:

 • El no assoliment de les competències: activitats competencials ben resoltes, per sota del 50% del total.
 • Assoliment satisfactori de les competències: 50% de les activitats ben resoltes.
 • Assoliment notable de les competències: 75% de les activitats ben resoltes.
 • Assoliment excel·lent de les competències: 90% de les activitats ben resoltes.