Tecnologies de primer d'ESO

Professor:

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologia de l’educació secundària obligatòria té com a objectius concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva. També relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament i projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills. Aquesta assignatura es desenvolupa el segon i tercer trimestre, substituint l’assignatura d’informàtica.

Els continguts específics són:

 1. La tecnologia i els procés tecnològic.
 2. Les eines.
 3. Els Materials

Metodologia

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

 • Exposició dels continguts bàsics per part dels professor.
 • Realització d’activitats en format de paper i en suport digital.
 • Desenvolupament de projectes de caràcter manual.
 • Presentació de continguts en format audiovisual amb les noves tecnologies.

Material

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Llibre digital. Tecnologia 1r ESO. Text La Galera
 • Material de treball del Moodle Àgora
 • Netbook
 • Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis, goma, regles de 30 cm, escaire i cartabó, maquineta amb dipòsit i grapadora.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part conceptual on es faran controls dels continguts teòrics fets a classe. Aquest apartat conformarà un 50% de la nota total.
 • Part procedimental on es valoraran els següents elements: Treballs pràctics fets al taller, exercicis i activitats dels continguts teòrics, presentacions en suport digital, treballs, et. . Aquest apartat es conformarà un 40% de la nota total.
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.