Ciències Socials, Geografia i Història de primer d'ESO

Professor:

Raúl García Pova.

Descripció

La matèria de Ciències Social te com a finalitat proporcionar als alumnes el desenvolupament de capacitats com, identificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural, comprenent el territori com a resultat de la interacció entre els grups humans i els recursos disponibles. Així mateix, aquesta matèria ha de procurar fornir els alumnes dels coneixements científics i les habilitats necessàries per entendre els problemes actuals, tot copsant-ne els orígens i les causes i per a integrar-se en la societat a nivell individual i com a membre d’un col·lectiu

Més enllà dels continguts comuns a tots cursos, els continguts específics del 1r curs d’ESO són:

 1. El medi físic, el medi ambient i l’acció humana.
 2. Els gran espais de la Terra, Europa, la Península Ibèrica i Catalunya.
 3. La prehistòria i les primeres civilitzacions urbanes.
 4. Les cultures clàssiques: Grècia i Roma.

Metodologia

Les pautes de treball per aconseguir aquests objectius seran les següents:

 • L’avaluació inicial de curs i les d’inici de cada tema es faran de manera oral.
 • Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat. Es donaran orientacions de com fer el resum o l’esquema.
 • Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 • Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.
 • Els alumnes tindran feina per realitzar a casa una de cada tres sessions. 
 • Hem de tindre en compte que 1 hora setmanal de la materia estarà integrada dintre del projecte de1r d'ESO.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent

 • Quadern quadriculat.
 • Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, regles, etc...
 • Grapadora
 • L’ordinador portàtil: l’alumne el necessitarà tant per fer els deures com per a consultar el llibre de text i preparar els controls. Dins l’aula l’ordinador portàtil es farà servir puntualment ja que es disposa de pissarra digital.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte les diferents dimensions competencials:

 • Dimensió Històrica: Es valorarà la capacitat: de recerca d'informació; la gestió de la informació i el plantejaments de conclusions.
 • Dimensió Geogràfica: Es tindrà en compte: La capacitat d'anàlisi d'una situació concreta per comprendre el problema o la qüestió plantejats; la identificació d'habilitats o actituds que s'han treballat a classe necessaris per resoldre la qüestió, situació o conflicte; Les estratègies més adequades per comprendre i interpretar el context o la informació donada i els passos que cal seguir per arribar a trobar respostes i solucions.
 • Dimensió Cultural i artística: S'avaluarà la capacitat de l'alumne de: Trobar continuïtats i discontinuïtats culturals al llarg del temps; Identificar els elements del llegat cultural fins al present; Identificar els elements que han configurat el llegat català fins als nostres dies.
 • Dimensió ciutadana: Es valorarà la capacitat de l'alumne de formular propostes i accions per resoldre activitats que reflecteixen situacions complexes de discriminació, com les que es produeixen a la realitat.

La nota de l’assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d’avaluació:

Activitats escrites : Es realitzaràn diverses proves i activitats que mostren el nivell d'assoliment competencial de l'alumnat.

La preparació i desenvolupament d'aquestes activitats exigeix una regular i important feina feta a casa.

L’alumne rebrà la valoració de les activitats escrites tan aviat com sigui possible i es corregiran a classe.

Observació del treball de l’alumne : es tindrà en compte l'actitut de l'alumne, l'interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels aspectes anteriors on l'assoliment de les diferents dimensions tindrà un major pes a l'assignatura.