Música de primer d'ESO

Professora

:Montserrat Alonso

Continguts:

El curs està estructurat en nou unitats didàctiques:

 1. El so com a matèria prima de la música.
 2. Lectura de notes musicals.
 3. El ritme.
 4. La melodia.
 5. La intensitat.
 6. Els instruments musicals
 

Avaluació i Metodologia

Cada unitat didàctica s’inicia amb una breu avaluació inicial on la professora detecta el nivell de coneixements que té cada alumne sobre el tema que comencem. A partir d’aquí es fan una sèrie d’activitats per tal d’assolir un objectius previstos. A més, en finalitzar cada unitat es pot demanar o no controls escrits i/o d’interpretació instrumental o vocal. La nota final de cada unitat té en compte totes les notes que s’han recollit al llarg de la unitat didàctica, ja sigui la nota obtinguda com a resposta a preguntes orals fetes a classe a diari, així com la nota aconseguida en un control escrit o de pràctica musical o l’actitud demanada durant les activitats fetes a classe. És MOLT IMPORTANT també portar el material obligatori. Es fan concerts trimestrals (Nadal, Sant Jordi i Fi de curs) que es valoren dins la nota final de trimestre. És a dir, la nota final del trimestre és conseqüència de les següents notes recollides al llarg del treball de les unitats didàctiques:

 • Les respostes a les preguntes orals fetes a classe a diari.
 • La correcció i netedat de les activitats escrites demanades individuals o en grup.
 • Els controls escrits o d’interpretació musical.
 • L’actitud demanada (silenci en una audició, participació en el moment de practicar una cançó,...)
 • Portar el material demanat a diari.
 • Participació en els concerts ( a condició del nivell assolit).

Es valora amb un percentatge superior (70%) les activitats escrites demanades, els controls escrits o d’interpretació musical i la participació en els concerts.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser igual o superior a 5 (suficient).

Es fan exàmens de recuperació de cada trimestre en finalitzar el trimestre per aquells alumnes que l’ hagin suspès.

En cas que la nota final del curs sigui insuficient, l’alumne haurà de recuperar a setembre en la convocatòria extraordinària. Caldrà presentar una feina d’estiu.

Material:

 • Material de consulta a la plataforma digital Agora de l’institut.
 • Llibreta de música (amb pentagrames).
 • Flauta de bec de digitació alemanya, no barroca. No es demana una marca en concret, però es recomana comprar-la, si és que no en té, en botigues de música o botigues ABACUS. Pot ser de plàstic o de fusta (amb preferència, de fusta).
 • Ordinador i auriculars. 
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf,grapadora... )

El material (llibre de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS i GRUP.

És un material PERSONAL.