Matemàtiques de primer d'ESO

Professora:

Olga Mascolo 

Descripció:

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. La seqüència està formada per 7 unitats didàctiques:

 1. Nombres naturals i divisibilitat
 2. Fraccions i nombres decimals
 3. Nombres enters
 4. Introducció a l’àlgebra
 5. Proporcionalitat
 6. Geometria plana. Càlcul de perímetres i àrees
 7. Estadística i atzar

Metodologia:

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Càlcul mental 
 2. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 3. Les eines de bàsiques de treball seran:
  • els materials que els alumnes generaran de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.
  • diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.
  • la calculadora científica, per tal de fer càlculs i per tal que descobrir propietats dels nombres.
 4. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria
 5. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar l’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran sempre les mateixes activitats.
 6. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.
 7. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa.

Material:

Bolígraf, llapis i rotuladors, goma, regla, escaire, cartabó, compàs, calculadora científica, notebook.