Matemàtiques de primer d'ESO

Professora:

Olga Mascolo 

Descripció:

La programació d'aula està orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat:

 . Unitat de mesures i nombres decimals

-. Significat operacions i nombres naturals i enters

-. Resolució de problemes

-. Geometria plana

-. Geometria del triangle i dels quadrilàters

-. Transformacions geomètriques

 

Metodologia:

En el transcurs de la unitat didàctica s’anirà observant el treball diari dels nois i noies. Es realitzaran proves i activitats per avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat.

 

Les classes es basaran en les pautes de treball següents:

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i  els  objectius que es pretenen assolir. 

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats guiades que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.

4. Feina per realitzar a casa.

 

Les eines bàsiques de treball seran: 

1. utilització del classroom per a la comunicació alumne-professor i com a iena de treballar coperatiu alumne-alumne

2. els apunts que els alumnes aniran agafan de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.

3. diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.

4. material de dibuix tècnic per tal que descobrir propietats geomètriques.

 

Material:

-. Bolígraf, llapis i rotuladors, goma, regla, escaire, cartabó, compàs (els mateixos que es fan servir a Visual i Plàstica) 

-. Regletes (la compra serà gestionada pel centre, els mateixos que es fan servir a Visual i Plàstica ) i material manipulable relacionat

-. Quadern quadriculat de 5mm.   

-. Fulls color A4 econòmics (els mateixos que es fan servir a Visual i Plàstica)