Psicologia i Sociologia

Professor: 

Josep Boix

Descripció:

La matèria optativa de psicologia i sociologia de 2n de Batxillerat proporciona a l'alumnat sabers científics sobre el comportament humà i la dinàmica social. Aquesta matèria s'orienta cap a la formació de ciutadans actius i conscients de la complexitat del món i de les accions humanes; crítics i participatius en la societat; disposats a comprendre les diferències individuals i socials i col·laborar amb els altres en la construcció d'un món més just i equitatiu. L'estudi d'aquesta matèria porta l'alumnat a comprendre que el comportament humà, divers i complex, és susceptible de diferents interpretacions i, d'aquesta manera, estimula la seva obertura mental, la comprensió i el respecte mutu. 

Gràcies a l'estudi de la psicologia i la sociologia, l'alumnat aprén a: 

- Obtenir, processar i analitzar la informació de manera crítica.

- Utilitzar mètodes d'investigació propis de la matèria d'estudi.

- Usar correctament la terminologia psicològica i sociològica en exposicions orals i treballs escrits.

- Descriure i analitzar aspectes de la realitat propera.

- Participar en espais de reflexió i d'intercanvi d'informació i d'opinió.

- Elaborar treballs de recerca aplicant mètodes d'investigació propis de la psicologia i la sociologia.

- Valorar positivament la diversitat humana.

- Criticar els valors, normes i actituds contraris als drets humans.

- Reconèixer la importància de la convivència pacífica i de tenir cura del medi ambient.

Metodologia:

La matèria de psicologia i sociologia de 2n de Batxillerat és treballada dins l'aula com segueix:

- El professor explicarà els apartats teòrics i pràctics; aquest utilitzarà Power Points i altres programaris telemàtics a l'aula.

- Els alumnes:

     · Faran ús del llibre guia per complementar la informació del professor.

     · Treballaran, de manera individual i col·lectiva, els continguts temàtics propis de la matèria.

     · Prendran anotacions i realitzaran diferents activitats setmanals.

     · Prepararan exposicions trimestrals i hauran de superar una sèrie de proves competencials.

     · Participaran en debats sobre temàtiques pròpies de la psicologia i la sociologia que estiguin d'actualitat. 

Material:

Per a un rendiment òptim en aquesta matèria, l'alumne haurà de disposar del material següent:

· Quadern quadriculat.

· Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, grapadora, etc.

Avaluació:

- Criteris d'avaluació:

     · Explicar els trets característics de la psicologia i la sociologia, les seves finalitats, mètodes de treball i camps d'aplicació.

     · Descriure les principals estructures biològiques del comportament humà, i identificar aspectes innats i adquirits i reconeixent la influència de la societat i la cultura en la seva configuració.

     · Explicar els models de funcionament dels processos psicològics cognitius, afectius i motivacionals. Relacionar processos psicològics superiors. 

     · Explicar el dinamisme de la personalitat i la vida afectiva de l'ésser humà i analitzar conductes individuals i col·lectives.

     · Identificar els elements culturals que són objecte de socialització, els mitjans a través dels quals se socialitza i els principals agents socialitzadors.

     · Descriure l'organització i l'estructura de la societat de què es forma part. Analitzar alguns fenòmens socials representatius i valorar els factors que s'interrelacionen en un fenomen social.

     · Explicar el canvi i el conflicte social, i identificar les circumstàncies i els agents del canvi i valorar els resultats obtinguts i les conseqüències.

     · Mostrar interès i actitud crítica envers la realitat social. Participar activament en la recerca d'alternatives per millorar la realitat social a la qual es pertany.

     · Exposar oralment i per escrit anàlisis i valoracions sobre el comportament humà i la societat, usant amb propietat la terminologia de la matèria i mantenint una actitud respectuosa.

     · Dissenyar activitats de recollida d'informació empírica sobre conductes individuals i fenòmens socials, escollir el tipus més adient d'instruments, i contextualitzar els resultats.

- La nota de l'assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d'avaluació:

     · Proves i activitats que mostren el nivell d'assoliment competencial de l'alumnat.

     · Actitud i participació de l'alumnat en la matèria: interès per la matèria, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura pel material, constància en el treball, esforç per aprendre, etc.

     · L'alumnat rebrà la valoració de les proves i activitats tan aviat com sigui possible. A més, aquestes proves es corregiran a classe.

     · L'alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels aspectes anteriors.