Història de la Filosofia de segon de batxillerat

Història de la filosofia

Professora: Sara Martín

Descripció

A la Història de la filosofia s’aprofundeixen els conceptes i la dimensió històrica dels problemes que es van analitzar al curs anterior. Això vol dir que l’alumne ha de contextualitzar els pensadors, conèixer les seves teories i saber analitzar textos representatius de cada època. A més a més, es demana a l’alumne la capacitat de pensament crític: la matèria de Filosofia, tant de 1r com de 2n, vol familiaritzar l’alumnat amb la manera de fer reflexió, crítica i argumentació que caracteritza el pensament filosòfic.

 

Competències específiques

Les competències específiques de la història de la filosofia són essencialment: l'anàlisi i síntesi crítica de textos filosòfics; la reflexió, crítica, dialògica i argumentativa. Més concretament, serà necessàri per a la superació de la matèria:

- Conèixer les obres i les dades dels filòsofs seleccionats per les PAU.

- Saber situar cada autor en la seva època i assolir una visió cronològica global del desenvolupament de les idees.

- Aprendre a expressar amb rigor conceptual i correcció lingüística les pròpies idees i opinions.

- Caldrà ser capaç de comprendre i comentar els textos bàsics dels autors estudiats.

NOTA: l'alumne podrà trobar un document detallat amb les competències específiques -necessàries per superar la matèria- al Moodle.

Continguts

Els continguts de la matèria s’organitzen en tres grans blocs, els continguts dels quals fan referència als problemes cabdals de la història del pensament occidental. Es tracta d’aprendre i comprendre l’entramat conceptual d’alguns dels més representatius filòsofs de la història.

Aquests tres blocs fan referència a:

 • Bloc 1.-Filosofia Antiga i medieval

  1. Els orígens de la filosofia grega

  2. La il·lustració grega i la filosofia de Plató

  3. La filosofia d’Aristòtil i les escoles hel·lenístiques

  4. La filosofia medieval

  5. La filosofia del Renaixement

 • Bloc 2.- La filosofia moderna

  1. La filosofia de Descartes i el racionalisme modern

  2. La filosofia política de Locke
  3. L’empirisme i la filosofia de Hume

 • Bloc 3.- La filosofia contemporània

  1. La filosofia alemanya del segle XIX. Hegel, Feuerbach i Marx

  2. La il·lustració i la filosofia de Kant
  3. El positivisme i l’utilitarisme. Compte, Bentham i Stuart Mill

  4. La filosofia de Nietzsche

  5. La filosofia del segle XX

 El desenvolupament d’aquests continguts no està renyit amb la dedicació de major aprofundiment d’aquelles unitats i/o autors que siguin especialment significatius per les proves de les PAU.

 

Material individual de cada alumne/a

 • Llibre de text: Història de la filosofia (Aula 3D), C. Prestel; Vicens Vives (veure al llistat de llibres de text publicat al web).

 • Ordinador o tablet. L'alumne ha de poder tenir accés al material del Moodle.
 • Dispositiu (quadern, ordinador, tablet...) on l’alumne prengui nota de les explicacions i pugui fer els seus esquemes.

 • Fulls solts per presentar els deures i activitats que se li demanin.

 

Material d’aula:

 • Pissarra digital amb connexió a Internet.

 • Pissarra tradicional.

 • Ordinador o tablet personal.

 

Controls i/o treballs per trimestre:

- Lectura, amb anotacions al marge, de tots els textos de cada autor seleccionats per a les PAU de 2022.

- Hi haurà activitats de seguiment obligatòries (no contabilitzaran per a la nota) i, a més, un examen per autor. Aquest consistirà en un comentari de text i en preguntes seguint el model de la Selectivitat.

 

Mètode de treball

 • L'enfocament de la matèria està condicionat per les PAU, independentment de si l'alumne vol (o no) presentar-s'hi.
 • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema.

 • Es farà exposició magistral del tema i es clarificaran dubtes i conceptes.

 • S’atendran les aportacions reflexives que facin els alumnes. A tal efecte es buscarà el debat a partir d’exemples i notícies que connectin el tema directament amb la realitat.

 • Es donaran orientacions de com s’estructura el tema per tal de facilitar la confecció de resums i/o esquemes que li facilitin la comprensió i estudi a l’alumne/a.

 • Es farà lectura, comentari i treball de textos penjats al Moodle, del llibre i d’altres fonts.

 • Sempre que la disponibilitat de temps i la professora ho consideri (és a dir, no es farà per defecte), es procurarà donar suport audiovisual a les unitats didàctiques que es vagin desenvolupant a classe.

Temporització:

A títol orientatiu, cal preveure un promig d’entre 6 i 7 sessions d’una hora per a cada unitat didàctica; però això pot variar depenent dels continguts de cada unitat didàctica i de la resposta dels alumnes al ritme de treball

 

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

 • Les competències que es treballen i que per tant, s'avaluen, pertanyen als grups de competències que s’han citat més a munt (i que l'alumne té penjat al document del Moodle).

 • L'alumne ha de ser puntual a l'inici de cada classe.
 • L'ús de telèfons mòbils a les classes d'Història de la filosofia està prohibit (a no ser que la professora doni permís). L'alumne ha de demostrar la maduresa necessària per a poder atendre sense distreure's.

 • La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. Les tasques fora de termini sense justificació oficial no seran admeses ni corregides.

 • La correcció ortogràfica i el rigor conceptual filosòfic són requisits necessàris per superar la matèria.

QUALIFICACIÓ DE LES TASQUES:

 • Valoració de 0 a 10 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d’exercicis que hagi de lliurar l’alumne/a.

 • Els alumnes que lliurin tasques fora de termini no seran recollides si no estan justificades amb un document oficial. Si l’alumne no entrega mai les tasques, la professora podrà imposar a l’alumne/a la presentació de la feina al final de l’avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d’aquesta manera l’avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents. Les feines o activitats que es facin en concepte de recuperació es qualificaran com a màxim amb un 5 per acord de Departament.

 • Totes les presentacions de feines escrites, tant treballs com controls, hauran de ser fetes a mà i amb els enunciats copiats (llevat de les que específicament es demani realitzar-les d’una altra manera) i sense utilitzar color vermell (obligació de reescriure el treball eliminant aquest color o es considerarà no presentat).

 • Els exàmens de seguiment de coneixements no seguiran el model de les PAU.
 • Els exàmens de cada autor es faran seguint el model de les PAU.

 • Es descomptarà per faltes d'ortografia, segons els criteris generals de 2n de Btxillerat.

 • Lectura dels textos, activitats, exàmens de seguiment o d'autors tenen tots el mateix valor a l'hora de fer la mitja de la nota, ja que es treballaran totes les competències indicades.
 • Se suposa que l'alumne de segon de batxillerat ja té assumides les competències bàsiques de saber estar, per tant, la "bona actitud" no es tindrà en compte per pujar la nota. En canvi, la falta de respecte, el no cumpliment de les normes de la matèria, o el no saber estar si pot perjudicar la nota de l'alumne. 
 • L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa quedarà: a partir de 0,5, s’arrodoneix per sobre; i fins 0,4 s’arrodoneix per sota. Això serveix per a totes les puntuacions menys per als valors entre 4,0 a 4,9. Entre aquests valors sempre s’arrodoneix a 4.

 • En cada avaluació no es calcularà la nota si falta algun control, treball o tasca i l’alumne/a romandrà suspès fins que les hagi fet i presentat totes

 • La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s’hagin aprovat impedeixen aprovar l’avaluació final fins que s’hagin recuperat (a no ser que la Junta d’Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alumne/a individualment considerat)

 • Les tasques de recuperació consistiran en la realització correcta de les activitats i/o controls que l’alumne/a no hagi fet o hagi fet malament. Es recorda que la seva valoració màxima serà 5 (acord de departament)

 

IMPORTANT: ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA

 

Per a cada unitat us heu de llegir el tema del llibre de text corresponent. Ocasionalment la professora us pot indicar quines pàgines llegir, però la organització del treball i la responsabilitat de preparar-vos les unitats és exclusiva vostra (alumnat).

 

A més, per a cada unitat, disposeu de material extra al Moodle (apunts, videos, esquemes, proposta d’activitats de reforç, models d’examen, etc.). Aprofiteu aquest material per ampliar els vostres apunts i per acabar d’entendre els punts que us hagin quedat fluixos. 

 

L’objectiu de les classes presencials és fer una explicació introductòria de la unitat, però vosaltres heu d’ampliar aquestes explicacions amb tot el material que teniu a la vostra disposició. A les classes només es resoldran dubtes que no heu pogut resoldre vosaltres mateixos a partir de l’estudi de tot el material que teniu (llibre de text i material de Moodle). Haureu de justificar que no heu pogut resoldre’l. D’aquesta manera es garantitza l’agilitat de les classes i us compromet a treballar i a ser autosuficients.

 

Totes les activitats i proves de control es basen en les lectures obligatòries de les PAU (les teniu al Moodle). Això vol dir que la lectura de tots els textos de cada autor és treball vostre.

 

Les activitats estan enfocades a garantir la comprensió lectora dels textos filosòfics de les PAU. Per a cada unitat, es faran activitats enfocades a saber resoldre un examen tipus selectivitat.