CTMA de segon de Batxillerat

Vist: 1405

Professor

Xavier Coll

Descripció

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, Ordenació de l'ensenyament de les Ciències de la Terra i del Medi Ambient al batxillerat.

Continguts

Els continguts de la matèria estan estructurats en sis grans apartats:

 1. 1r Batxillerat
  1. El sistema Terra i el medi ambient
  2. La geosfera
  3. El temps en geologia, els mètodes d’estudi de la Terra i la seva aplicació
 2. 2n Batxillerat
  1. Les capes fluides de la Terra
  2. Riscos, recursos i impactes de la geosfera. Interfases entre subsistemes
  3. Gestió ambiental i desenvolupament sostenible.

Els aspectes que es treballen comprenen, a més del coneixement de la Terra i els canvis causats per la transferència de matèria i energia, les interaccions dels éssers humans amb el medi ambient.

Continguts específics de 2n Batxillerat

 1. Les capes fluides de la Terra
  • Es recalca sobretot el coneixement de la composició, estructura, dinàmica i interrelacions de les dues capes fluides (l’atmosfera i la
  • S’incideix de manera particular en l’estudi de la seva dinàmica i l’aprofitament dels seus recursos.
  • S’aprofundeix en la idea de la gestió racional dels recursos, que és un dels eixos vertebradors de la matèria.
  • Es treballen també els impactes de les activitats humanes sobre l’atmosfera i la hidrosfera com a conseqüència de les seves activitats.
 2. Riscos, recursos i impactes de la geosfera.
  • Interfases entre subsistemes integra alguns dels aprenentatges adquirits en altres apartats per fer una síntesi del funcionament del sistema Terra.
  • Cal que l’alumnat conegui els riscos associats a dinàmica terrestre i les possibles respostes davant aquests riscos.
  • L’estudi d’algunes interfases permet adonar-se que els subsistemes terrestres funcionen de manera conjunta: sovint, els canvis, naturals, provocats o induïts per les persones en un subsistema tenen repercussions en els altres.
  • En aquest apartat també s’estudien els impactes humans sobre el medi, sovint com a conseqüència d’una gestió deficient de l’ús dels recursos naturals.
 3. Gestió ambiental i desenvolupament sostenible
  • L’alumnat adquireix una visió a escala planetària dels grans problemes ambientals. Aquesta visió permet connectar, des d’una perspectiva històrica, l’evolució dels diferents models de desenvolupament que s’han succeït en el temps i la seva valoració crítica.
  • Dins la gestió ambiental, l’estudi de problemes com el tractament dels diferents tipus de residus permet aplicar el model de desenvolupament sostenible en un context proper.
  • Aquest apartat ha d’integrar els coneixements adquirits en altres apartats de la matèria i adreçar-los cap a la idea que el futur del planeta depèn d’una gestió ambiental adequada i una actitud personal compromesa, i que petits canvis en els hàbits quotidians poden contribuir a grans transformacions globals.

Material

Metodologia

El curs s'impartirà per mitjà de:

Avaluació

L’avaluació és contínua, és a dir es valora el treball regular i el progrés que l’alumne fa des del començament (del crèdit, del curs, del cicle ).

Això es du a terme de la següent manera :

 1. És fa un seguiment de l’aprenentatge de cada alumne durant el desenvolupament de totes les unitats didàctiques mitjançant la seva actitud a classe, es a dir: està atent, participa en la resolució de les qüestions que es plantegen, realitza els treballs pràctics correctament, fa els deures.
 2. Es fan dues proves escrites a cada crèdit. En aquestes proves pot sortir qualsevol aspecte tractat en l'assignatura.
 3. L’ alumne presenta un informe dels treballs pràctics realitzats. Caldrà presentar una comunicació de cada treball pràctic, en la data establerta pel professor. Presentar els treballs fora de termini suposa una reducció de la nota.
 4. En la qualificació dels treballs es valora:
  • El contingut
  • La presentació i l’expressió escrita (25% de la qualificació).
 5. Les tasques encomanades diàriament (deures, lectura de textos, enunciats, intervencions en el transcurs de la classe,. .)
 6. Els treballs pràctics
 7. Les exposicions orals; en aquest cas es valora tant el seu contingut com la presentació (power point, pòsters, gràfics, dibuixos,...)

Qualificació