Llengua Estrangera (Anglès) de segon de Batxillerat

Vist: 881

Professora

Pilar Belloc

Descripció

La matèria d’anglès té com a objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris tant a nivell oral i principalment per escrit per superar les proves de selectivitat : comprensió lectora, comprensió oral i redacció. Els continguts mínims seran:

Metodologia

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

La nota escrita correspondrà als següents criteris d’avaluació:

La puntuació final s’assignarà en funció de: