Llengua Estrangera (Anglès) de segon de Batxillerat

Professora

Pilar Belloc

Descripció

La matèria d’anglès té com a objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris tant a nivell oral i principalment per escrit per superar les proves de selectivitat : comprensió lectora, comprensió oral i redacció. Els continguts mínims seran:

 • Repàs dels temps verbals
 • Modal verbs
 • Conditional sentences
 • Passive
 • Reported Speech
 • Relative clauses
 • Connectors
 • Redaccions: Formal/informal letter, an opinion essay a discussion essay, narrative and description, and dialogues.

Metodologia

 • El professor introduirà els temes i explicarà els continguts gramaticals dels mateixos, repassant sempre el vocabulari, expressions i gramàtica vistes en temes anteriors.
 • L’alumne tindrà sempre present quins són els objectius de cada tema. Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva fomentant l’autonomia en l’aprenentatge i l’ús comunicatiu de la llengua per comunicar-se amb gent d’altres països i participar en projectes europeus.
 • Es practicarà els readings, listenings, writings and speaking de les unitats del llibre, workbook i es reforçaran amb exercicis del Moodle del curs i exàmens de Selectivitat passats.
 • Els alumnes tindran feina diària per fer a casa: exercicis del dossier o Moodle, estudiar cada dia els temes, estructures gramaticals i el vocabulari de cada tema.
 • Cada alumne haurà de disposar del següent material:
 • Workbook, llibre de text "Over to you, 2nd bat" i diccionari anglès-català i ordinador .

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: exercicis gramaticals, de vocabulari, reading comprehension amb el nivell de dificultat marcats per les proves de les PAU.
 • Part oral: presentacions i memorització i creació de diàlegs.
 • Part procedimental: presentació dels workbooks, treballs, redaccions setmanals, pràctiques orals.
 • Part actitudinal: atenció i participació en les activitats de l’aula. Presentació diària dels treballs, actitud positiva vers la matèria, companys i aula.

La nota escrita correspondrà als següents criteris d’avaluació:

 • Proves escrites: control escrit de cada tema o dos temes, depenent de la complexitat dels mateixos. S’avisarà amb suficient antelació de les dates de les proves. Aquests proves es corregiran a classe i estaran basades en exercicis i activitats prèviament fetes. Els alumnes han d’estudiar una mica cada dia, sobretot repassar les estructures gramaticals i el vocabulari, així com fer els exercicis diàriament i les redaccions setmanals que lliuraran al professor.
 • Proves orals: a preparar a casa, com a mínim hi ha una de cada lliçó.
 • Seguiment: feina de l’alumne feta a classe i a casa. Cada dia deures del workbook o Moodle. Redaccions i writing de les lliçons. És valorarà l’interès i esforç fet per l’alumne.

La puntuació final s’assignarà en funció de:

 • Feina a classe and oral presentations30%
 • Feina a casa 20%
 • Exàmens 50%
  • reading comprehension10%
  • grammar exercises10%
  • listening 10%
  • composition 20%