Llengua i Literatura Castellana de segon de Batxillerat

Vist: 727

Professor

 Inés Nguema

Descripció

La matèria de llengua i literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per assolir les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

En el tractament de la matèria no es deixarà de tenir presents les proves d’accés a la universitat a les quals s’han d’enfrontar els alumnes quan acabin el batxillerat.

Material

- Curs de Lengua Castellana penjat a Moodle

- Netbook

- Dossier

- Lectures obligatòries que hauran d'anar llegint al llarg del curs i seran guiats per la professora.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

Observació global del treball de l’alumne: tant a la nota d’ACTIVITATS com a la nota d’ACTITUD hi repercutiran diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre. I hi ha un element molt important: la percepció per part del professor que l’alumna ajuda i col·labora en el desenvolupament de la classe, tant en la tasca del mateix professor com en la dels seus companys.

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems: