Llengua i Literatura Castellana de segon de Batxillerat

Professor

 Inés Nguema

Descripció

La matèria de llengua i literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per assolir les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

En el tractament de la matèria no es deixarà de tenir presents les proves d’accés a la universitat a les quals s’han d’enfrontar els alumnes quan acabin el batxillerat.

Material

- Curs de Lengua Castellana penjat a Moodle

- Netbook

- Dossier

- Lectures obligatòries que hauran d'anar llegint al llarg del curs i seran guiats per la professora.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual (EXÀMENS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
  • Es procurarà que els alumnes tinguin coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació. També es realitzarà una prova de preguntes sobre les lectures obligatòries del curs. (L’avaluació de les lectures pot ser un examen específic o bé un dossier de seguiment de la lectura.)
  • La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dossier: Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls solts, no pas en llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar el trimestre el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar al professor en un dossier que tindrà un pes específic en l’apartat ACTIVITATS (el qual, al seu torn, compta un 35% de la nota final, tal i com s’especifica més endavant).
  • Activitats i exercicis penjats al Moodle.
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura del material col·lectiu i propi...

Observació global del treball de l’alumne: tant a la nota d’ACTIVITATS com a la nota d’ACTITUD hi repercutiran diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre. I hi ha un element molt important: la percepció per part del professor que l’alumna ajuda i col·labora en el desenvolupament de la classe, tant en la tasca del mateix professor com en la dels seus companys.

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 • EXÀMENS (saber), 40 %
 • ACTIVITATS (saber fer), 40 %
 • ACTITUD (saber estar), 20 %