Història de l'Art de segon de Batxillerat

Professor

Dianna Robles

Descripció de la matèria i Objectius

Tenint en compte el centre i al grup al qual va dirigida aquesta guia d’Història de l’Art de 2n de Batxillerat, s’han establert els següents objectius de curs per desenvolupar capacitats en els alumnes:

 • Comprendre i valorar els canvis en la concepció de l’art i l’evolució de les seves funcions socials al llarg de la història.
 • Conèixer el llenguatge artístic de les diferents arts plàstiques i visuals i adquirir una terminologia específica, utilitzar-la amb precisió i rigor i aplicar-la a l’esquema d’un mètode d’anàlisi i interpretació de les obres d’art.
 • Entendre les obres d’art en la seva globalitat, com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de ser gaudides per si mateixes i valorades com a documents testimonials d’una època i una cultura concretes.
 • Conèixer algunes de les metodologies i tipologies de fonts per a l’estudi de l’obra d’art i valorar la seva contribució a l’anàlisi i interpretació de les diverses manifestacions artístiques.
 • Identificar, analitzar, caracteritzar i diferenciar algunes de les manifestacions artístiques més destacades dels principals estils de la història de l’art occidental, situar-les en les coordenades espacio-temporals, descobrir-ne les connexions explicatives amb el context social i històric i sintetitzar-ne les significacions i els processos diacrònicament observables, tot relacionant-los amb els estils precedents i consegüents.
 • Conèixer els grans corrents de la creació artística contemporània i reflexionar sobre el paper de l’art i dels i les artistes en el món actual.
 • Analitzar autors, obres i temes d’estils rellevants en la producció artística dins l’àmbit de la història de Catalunya, caracteritzant els elements particulars a partir de l’observació directa i indirecta.
 • Portar a terme activitats de documentació i d’indagació a partir de diverses fonts en les quals s’analitzin, es contrastin i s’interpretin informacions i valoracions diverses sobre aspectes de la història de l’art.
 • Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuint de manera activa a la seva conservació, com a font de riquesa i llegat que cal transmetre a les generacions futures i rebutjant els comportaments que el deterioren.
 • Adquirir criteris per conformar el gust personal, la capacitat de gaudir de l’art i el desenvolupament del sentit crític, aprenent a expressar sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions davant l’obra d’art i superant estereotips i prejudicis.

Continguts

A més del conjunt de continguts comuns a tots els cursos, sobre tot aquells relacionats amb els procediments, habilitats i destreses, hi uns continguts específics de les PAU d’Història de l’Art de 2n de Batxillerat, que són:

 • Art clàssic: Grècia
 • Art clàssic: Roma
 • Neoclassicisme i Romanticisme
 • Del Realisme al Modernisme
 • Les primeres Avantguardes
 • Art de la segona meitat del segle XX

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 • Atenció als aspectes i vocabulari específics de l'arquitectura, l'escultura i la pintura.
 • Pràctiques d'observació i descripció de les obres d’art i tant per part del professor (sobretot en relació als aspectes més conceptuals) com de l'alumnat.
 • Presa d'apunts i organització del treball.
 • Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 • Periòdicament els alumnes tindran feina per realitzar a casa 2.

Materials

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Quadern quadriculat o fulls blancs.
 • Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, etc...

Avaluació

Per tal de valorar els progressos de l'alumnat i fer-ne un bon seguiment continuat, utilitzarem els instruments i activitats d'avaluació següents: 

1.-Es valorarà l'actitud, el comportament, el grau d'interès, la puntualitat i l'assistència a classe. Convindrà justificar puntualment les faltes d'assistència. L’acumulació de faltes d’assistència i de retards podrà comportar una disminució de la nota.

2.-Es tindrà en compte la presentació, amb regularitat, de les feines assignades, tant si són exercicis de classe, com activitats realitzades fora de l'aula (excursions, visita a exposicions, conferències...). 

3.-Es valorarà la resposta a preguntes que es formulin a classe i la seva participació en els temes que es tractin i activitats que es proposin. 

4.-Es realitzaran, com a mínim, dos exàmens dels continguts per avaluació. El valor donat als exàmens que es realitzin per trimestre serà del 80% de la nota d'avaluació, mentre que el 20% restant correspondrà a les activitats de seguiment indicades.

5.-En cada avaluació, la nota serà la mitjana aritmètica de totes les qualificacions que s’hagin recollit. Excepte en els casos de recuperació, en què l’alumne aspirarà com a màxim a un 5 (Suficient). D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia. L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne.