Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de segon de Batxillerat

Professor

Raquel Núñez

Descripció

El curs seguirà les següents unitats didàctiques:

 • UD 1. Matrius i determinants
 • UD2. Sistemes d’equacions lineals..
 • UD3. Programació lineal
 • UD4. Limits de funcions
 • UD5. Derivades
 • UD6. Continuitat i derivabilitat
 • UD7. Estudi i representació de funcions.
 • UD8. Integrals
 • UD9. Probabilitat.
 • UD10. Inferència estadística

Metodologia:

En el desenvolupament de cada unitat didàctica es tindran en compte els punts detallats a continuació:

 • El primer dia s’explicaran els objectius i continguts de la unitat a treballar. Es faran els comentaris que es creguin oportuns relacionats amb el contingut o amb la manera que es durà a terme el desenvolupament de la unitat.
 • Normalment, en acabar la unitat didàctica l’alumnat realitzarà una prova escrita d’una hora de durada que ajudarà a avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat. Un cop corregides, la professora o professor lliurarà les proves amb els resultats a l’alumnat i en podrà clarificar algun aspecte a la pissarra.

Material

 • Llibre"MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS " Batxillerat 2 Teoria i pràctica, Editorial Baula 
 • Bolígraf, llapis, calculadora científica,notebook,regle, compàs, transportador d’angles, llibreta

Avaluació

Estarà integrada per les següents subavaluacions:

 • Actituds, valors i normes (10%)
 • Conceptes i procediments per desenvolupar la competència matemàtica (90%). Aquesta nota s’obté de la prova escrita.

En finalitzar el trimestre es calculen les mitjanes de cada unitat didàctica.