Matemàtiques de segon de Batxillerat

Professor

Ferran Pastor

Descripció

El curs seguira les concrecions publicades al Canal Universitat com orientacions per les proves PAU referides al Decret 142/2008 (DOGC núm. 5183)

Les concrecions per a cada un dels blocs abans assenyalats estan basades directament amb les que podem trobar al decret citat més amunt, en l’apartat de “Segon curs”, “CONTINGUTS”. Els elements amb cursiva corresponen a aclariments sobre algun dels conceptes.

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/materies/matematiques/Orientacions-per-a-lexamen-de-Matematiques.pdf  

 

Metodologia:

Es desenvoluparà cada bloc en dues parts; s'explicarà els continguts i es realitazaran exercicis per la seva comprensió. per acabar es realitazaran exercicis de nivel PAU.  per la comprensió del continguts s'utilitazarà programari lliure Geogebra que  l'alumne haurà de dominar a nivell usauri bàsic.

 

 

Material

  • Llibre"MATEMÀTIQUES 2", Editorial Baula
  • Bolígraf, llapis, calculadora científica,notebook,regle, compàs, transportador d’angles, fulls DIN A4. Ocasionalment es podrà utilitzar el mòbil exclusivament per treballar amb Geogebra però mai com a calculadora

Avaluació

 Es realitzarà per observació del treball diari, proves escrites i orals. S'observará : el nivell de comprensió dels conceptes i la capacitat per transmetre resultats correctes.