Química de segon de Batxillerat

Professor

Xavier Bagán Navarro

Temari

 • 1r trimestre:
  • Tema 0 Repàs de 1r: formulació i estequiometria
  • Tema 2 
   • Tema 4 Canvis d'energia en les reaccions químiques
   • Tema 5 Entropia i reaccions espontànies
  • Atmosferes i oceans (AO):
   • Tema 3 Teoria cinetico-molecular dels gasos
   • Tema 6 Equilibri químic
   • Tema 10 Equilibris iònics
   • Tema 7 Velocitat i mecanisme de reacció
   • Tema 2 Àtoms i molècules
 • 2n trimestre:
  • Agricultura sostenible (AS):
   • Tema 8 Àcids i bases
   • Tema 9 Equilibri àcid-base
  • Arts i medecines (AM):
   • Tema 2 Àtoms i molècules
   • Tema 7 Velocitat i mecanisme de reacció
 • 3r trimestre:
  • Metalls pel món (MM):
   • Tema 11 Reaccions redox
   • Tema 12 Piles i cel·les electrolítiques
  • Preparació de les PAU:
   • Revisió final de tot el curs
   • Exàmens d'anys anteriors

Material necessari

 • Llibre de text "Química. Oxigen 2n de batxillerat" de l'editorial Teide
 • Llibreta o fulls amb carpeta per anar elaborant el dossier de l'assignatura
 • Taula periòdica plastificada
 • Bata de laboratori (opcional) i ulleres de seguretat
 • Calculadora científica

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

 • 80 % mitjana aritmètica de les dues proves escrites
 • 20 % nota de classe: TOT allò que fem o us demano a classe, per exemple:
  • Fer els exercicis de deures
  • Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura
  • Entregar les activitats per fer a casa
  • Informes dels experiments
  • Presentacions orals i treball en grup
  • Treballar amb seguretat al laboratori

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres , al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.