Biologia de primer de Batxillerat

Professora

Xavier Coll

Continguts i temporització

1.     1r Trimestre:

o    UD.1 Estem sols a l´Univers?

§  S´estudien les bases bioquímiques de la vida, els seus fonaments evolutius i quines són les condicions dels entorns favorables per a l’aparició de la vida.

o    UD.2 Hormones, molt de compte!

§  S’estudien una bona part de les estructures de la cèl·lula eucariota, així com els mecanismes implicats en la síntesi i la secreció de proteïnes i lípids esteroides. S’estudien en particular les glàndules secretores i les seves hormones.

2.     2n Trimestre:

o    UD.3 Tot plegat, quaranta setmanes

§  Es fa un seguiment dels aspectes fisiològics, de desenvolupament embrionari, genètics, biomèdics i emocionals que estan associats a la gestació.

§  S’estudia en particular el procés de divisió cel·lular (mitosi i meiosi), la fecundació, el desenvolupament embrionari i tots els processos associats a la reproducció.

o    UD.4 Un germà necessari

§  S'estudia la fecundació in vitro, la selecció d'embrions, les proteïnes, la genètica, les cèl·lules mare, les possibilitats de la biomedicina i el debat ètic que genera.

3.     3r Trimestre:

o    UD.5 Recerca al bosc

§  S’estudia el bosc i les seves comunitats vegetals, el seu sòl, i es fan i analitzen inventaris dels seus vessants segons la seva orientació (nord, sud, solell, obaga, ...). S’estudia en particular el procés de la fotosíntesi i la reproducció vegetal.

o    UD.6 Animals invasors

§  A partir d'algunes espècies d'animals que han arribat recentment a Catalunya, s'estudien diferents aspectes de la biologia dels animals: la nomenclatura científica, els grans grups zoològics, la nutrició, la reproducció, la relació amb el medi, així com alguns trets evolutius i ecològics.

Metodologia i recursos

Tots els temes s’estudien dins un context que es presenta a l’inici de cada unitat del llibre de text:Biocontext 1. Es proposa a l’inici de cada tema una situació d´actualitat, un conflicte o un problema o un cas rellevant. Al final de cada unitat i un cop s´hagin introduït les habilitats i coneixements necessaris per entendre la situació inicial, s´ha de donar resposta a l’escenari plantejat.

Durant el curs s’aniran assolint els conceptes i metodologies bàsiques per a la superació de la matèria i la preparació per als estudis universitaris relacionats amb la matèria i les proves de les PAU:

 • Respondre qüestions obertes.
 • Comentar textos científics del nivell adequat.
 • Elaborar i interpretar gràfiques, esquemes i taules.
 • Interpretar resultats experimentals.
 • Resoldre problemes plantejats.
 • Plantejar hipòtesi i dissenyar experiments per a validar-les.
 • Detectar errades en textos i esquemes de nivell adequat.

Durant el curs es faran diverses activitat pràctiques, com per exemple:

 • Calcular el contingut d´aigua de la matèria viva.
 • Observació de fenòmens osmòtics.
 • Catalasa, proteïna que desintoxica.
 • Extracció i observació de l’ADN.
 • Recreació de models biològics en diversos formats.
 • Creació audiovisual d’un procés cel·lular dinàmic.
 • Pràctica sobre la fotosíntesi.
 • Observació de briòfits, pteridòfits, gimnospermes i angiospermes.
 • Altres pràctiques que es consideri oportú.

Després de cada activitat pràctica, l’alumne haurà de presentar el corresponents informe i serà avaluat.

Al llarg del curs s’aniran plantejant activitats avaluables relacionades amb cada unitat. Aquestes activitats seran publicades regularment al curs de Moodle (Biologia 1)

Avaluació

Els ítems que es tindran en compte per avaluar la matèria es corresponen amb els que marca el document el "Decret d´avaluació pel primer curs de Batxillerat", i són:

 • Coneixements: l’alumnat ha de saber explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
 • Comprensió<
 • Capacitat d’anàlisi i valoració crítica: l’alumnat ha de saber fer una interpretació o lectura de dades referents a la matèria, inclosos gràfics i esquemes senzills.
 • Capacitat d’aplicació: saber realitzar gràfics, taules i esquemes senzills, utilitzar els seus coneixements en situacions noves i aplicar correctament càlculs numèrics també senzills per a la resolució de problemes.
 • Formulació d´hipòtesis.
 • Planificació experimental.
 • Valoració de situacions: saber valorar i avaluar situacions concretes contextualitzades, relatives als continguts de la matèria.

Aquests ítems seran avaluats a partir de la valoració dels:

 • Exàmens teòrics de cada unitat (60 %)
 • Activitats teòriques (20 %)
 • Activitats pràctiques (20 %)

La nota final del curs es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i per a superar l’assignatura haurà de ser igual o superior a 5.

La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota.

 

Recordeu que no es podrà fer l’examen o no serà corregit aquell examen si s´ha faltat injustificadament a alguna de les classes anteriors a l’examen.