Grec de primer de Batxillerat

Vist: 1051

Professora

Ana Bistué

Descripció

Els continguts de la matèria contemplen dos grans vessants: el lingüístic i el cultural. Respecte al vessant lingüístic, desenvolupa la capacitat d'anàlisi, indispensable per a la interpretació dels textos i la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica d'una manera autònoma. I respecte al vessant cultural, desenvolupa la potenciació de la capacitat de recerca i de síntesi en el camp de la història, de la literatura, de l'art, de la filosofia...

A més de propiciar una aproximació a la realitat cultural i lingüística de l'antiga Grècia, des de la matèria de Grec també es posa en relleu la petjada indeleble de la llengua i cultura hel·lèniques en les diverses situacions històriques posteriors i en el context cultural del món actual, fet que ajuda a aprofundir en el coneixement de les arrels de la cultura del món occidental.

El coneixement de la llengua i la cultura de Grècia contribueix a la comprensió de la realitat lingüística i a la correcció de les tècniques de comunicació oral i escrita de les llengües vehiculars i de les llengües estrangeres pel fet d'ajudar a precisar l'ús del lèxic del llenguatge culte (tècnic, científic, artístic, literari, filosòfic, etc.), ja que en totes les llengües del món occidental el llenguatge culte està format majoritàriament per mots d'origen hel·lènic.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

Material

Avaluació

L’avaluació de l’alumne/a es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

Criteris de recuperació

Activitats d'estiu

Criteris de promoció