Literatura Castellana

Professora

Núria Mor

Descripció

La matèria de llengua i literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat adquireixi una concepció general de la història de la literatura castellana més àmplia que la que pot proporcionar la matèria comuna de castellà. La major intensitat en el seu estudi implica un coneixement més ampli dels processos culturals que es donen en les diferents etapes històriques així com una major profunditat en la comprensió de les obres concretes.

Continguts

Les formes i els temes narratius al llarg de la història: de l'èpica medieval i les formes tradicionals del relat a la novel·la: Poema de Mio Cid, El conde Lucanor, la novel·la sentimental, el Amadís de Gaula. El Lazarillo de Tormes. Cervantes i la novel·la moderna. El desenvolupament de la novel·la realista i naturalista en el segle XIX. De la novel·la realista i naturalista (Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Clarín, i Pardo Bazán) als nous models narratius en el segle XX (Pío Baroja, Miguel Delibes, Sánchez Ferlosio, Camilo José Cela, Martín Gaite). La novel·la i el conte hispanoamericans en la segona meitat del segle XX.

 • La poesia: formes i temes. De la lírica popular i culta de l'edat mitjana (lírica tradicional i la "cuaderna vía", el Romancero, el Libro de Buen Amor, Jorge Manrique i la poesÍa de Cancionero) a les noves formes i temes de la poesia del Renaixement i el barroc (Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo, Góngora). La poesia didàctica del segle XVIII. Les innovacions de la lírica romàntica: Espronceda. De les innovacions de la lírica romàntica i el simbolisme a les avantguardes (Bécquer, Rosalía de Castro, Juan Ramón Jiménez, Machado, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Miguel Hernández). Tendències de la lírica en la segona meitat del segle XX: Blas de Otero, Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez. La presència de la poesia hispanoamericana.
 • El teatre: formes i temes. Dels orígens del teatre en l'edat mitjana al teatre modern. La Celestina i Juan del Encina. Lope de Vega i el teatre clàssic espanyol (Calderón de la Barca, Tirso de Molina): característiques, significat històric i influència en el teatre posterior. Del teatre romàntic (Duque de Rivas, Zorrilla) a la tradició i renovació en el teatre del segle XX: Valle Inclán, Buero Vallejo, Miguel Mihura.
 • L'assaig: els orígens del periodisme i de l'assaig en els segles XVIII i XIX (Feijoo, Jovellanos). L'evolució de l'assaig al llarg del segle XX: Ortega y Gasset, l'assagisme contemporani.

Criteris generals metodològics

El estudio de la literatura castellana deberá basarse en un aprendizaje práctico y activo: en la lectura de las obras comentadas y en el aprendizaje de estrategias claras de comentario de texto. Los alumnos deberán ser capaces de entender los valores que cada obra aporta a la cultura y saber comentar estos valores de una forma clara, pautada y coherente. La producción de comentarios de texto será nuestro instrumento más fiable. Los distintos mecanismos audiovisuales nos ofrecerán diversos recursos: centros virtuales, proyección de películas, presentaciones multimedia...

Por supueto el aprendizaje teórico de la contextualización de la obra y de los diversos estudios críticos será también fundamental.

El objetivo último es preparar al alumno para el examen de Selectividad, por lo tanto nos basaremos en unos modelos de examen y unas pautas que nos ofrece el Departamento de Educación. Evidentemente seguiremos las lecturas obligatorias.

Criteris generals d'avaluació del crèdit i recuperació

La evaluación se basará en unas pruebas trimestrales que demuestren la asimilación de las ideas comentadas en relación a la historia de la literatura, al contexto y a la obra, pero también en el uso correcto de las pautas del comentario de texto. Asimismo, los alumnos elaborarán varios comentarios de texto, ejercicios pautados y presentaciones multimedia que serán indispensables en su evaluación.

También realizarán un trabajo ampliando algún aspecto que pueda interesar o motivar al alumno; se ofertarán varios temas de los que se escogerá uno.

Recursos

 • Apuntes dados en clase sobre el contexto y la obra.
 • Pautas de "Comentario de texto"
 • Lectura indispensable de las obras.
 • Bibliografía diversa.
 • Comentarios de texto.
 • Proyección de películas, documentales
 • Presentaciones multimedia.

Material i lectures: per a un bon rendiment en la matèria l’alumne haurà de disposar de les següents obres:

 

1. Fernando de Rojas, La Celestina. La Galera   ISBN: 9788424643539
2. Varios autores,Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas)*. OctaedroISBN: 9788499210674
3. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote. La Galera ISBN: 9788424624606
4. Calderón de la vida, La vida es sueño. ISBN: : 9788497590624
5. Leopoldo Alas, Clarín, La RegentaISBN: 9788424661380 La Galera
6. Cristina Fernández Cubas, Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal.ISBN: 9788483834404. Tusquets editores

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula a cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual.
 3. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.
 5. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa dos de cada tres sessions i una de cada tres classes ens centrarem en el treball amb l’ordinador.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual (EXÀMENS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
  • Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació.
  • La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dossier : Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls solts, no pas en llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar el trimestre el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar a la professora en un dossier que tindrà un pes específic en l’apartat ACTIVITATS (el qual, al seu torn, compta un 20% de la nota final, tal i com s’especifica més endavant).
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura del material col·lectiu i propi...
  • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 • EXÀMENS (saber), 60 %
 • ACTIVITATS (saber fer), 30%
 • ACTITUD (saber estar), 10%
 
Fernando de Rojas, La Celestina. La Galera   ISBN: 9788424643539
 Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas)*. OctaedroISBN: 9788499210674
Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote. La Galera ISBN: 9788424624606
Félix Lope de Vega, FuenteovejunaISBN: 9788415089100
Emilia Pardo Bazán, Los pazos de UlloaISBN: 9788424652739 La Galera
Cristina Fernández Cubas, Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal.ISBN: 9788483834404. Tusquets editores