Llengua i Literatura Castellana de primer de Batxillerat

Professor/a

Marc Gual

Descripció

La matèria de llengua i literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per assolir les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

En el tractament de la matèria no es deixarà de tenir presents les proves d’accés a la universitat a les quals s’han d’enfrontar els alumnes quan acabin el batxillerat.

Lectures

Lectures de 1er de Batxillerat i comentari

 • Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares
 •  Ramón María del Valle Inclán, Luces de Bohemia

 

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat.
 3. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.
 5. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa dos de cada tres sessions i una de cada tres classes ens centrarem en el treball amb l’ordinador.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Llibre de text: Lengua castellana y literatura. Áncora. Teide. ISBN: 978-84-307-5243-0
 • Material divers (Power points, fulls de Word amb activitats, selecció de pàgines web…)
 • Fulls DIN-4 per confeccionar un dossier.
 • Material d´escriptura.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual (EXÀMENS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
  • Es procurarà que els alumnes tinguin coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació. També es realitzarà una prova de preguntes sobre les lectures obligatòries del curs. (L’avaluació de les lectures pot ser un examen específic o bé un dossier de seguiment de la lectura.)
  • La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa.
  • Criteris de puntuació:
   • De la nota final del text o examen, es descomptarà una dècima de punt (0,1) per faltes de sintaxi, de morfologia o de lèxic.
   • Per cada falta d’ortografia, es descomptarà també una dècima de punt (0,1) fins a un màxim de 2 punts.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dossier: Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls solts, no pas en llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar el trimestre el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar al professor en un dossier que tindrà un pes específic en l’apartat ACTIVITATS (el qual, al seu torn, compta un 30% de la nota final, tal i com s’especifica més endavant).
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura del material col·lectiu i propi...

Observació global del treball de l’alumne: tant a la nota d’ACTIVITATS com a la nota d’ACTITUD hi repercutiran diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre. I hi ha un element molt important: la percepció per part del professor que l’alumna ajuda i col·labora en el desenvolupament de la classe, tant en la tasca del mateix professor com en la dels seus companys.

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 • EXÀMENS (saber), 60 %
 • ACTIVITATS (saber fer), 30 %
 • ACTITUD (saber estar), 10 %