Llengua i Literatura Catalana de primer de Batxillerat

Professora

Laura Benaiges

Descripció

La matèria s’estructura en diferents unitats que tracten bàsicament dos aspectes:

  • La reflexió i l’aprenentatge de la llengua ( Gramàtica, ortografia,..)
  • La dimensió estètica i literària. Per reforçar l’hàbit de la lectura i el desenvolupament de la competència de lector literari.

A més, cal llegir dos llibres, lectures que vénen marcades des del Departament:

  • Tirant lo Blanc , una obra de Joanot Martorell
  • ’Antologia de la poesia catalana. Nova tria..

El professor guiarà l’accés als textos i l’alumnat en farà una lectura individual.

Metodologia

L’enfocament de l’estudi de la matèria està molt condicionat per les Proves d’Accés a la Universitat i l’objectiu que ens marquem és que tots els alumnes, independentment de si tenen o no la intenció de presentar-s’hi, acabin el batxillerat amb la preparació suficient per superar-les.

 

Criteris d'avaluació

La mitjana de tots els exàmens fets al llarg del trimestre té un pes de 50% de la nota. l'expressió escrita suposa el 20%. L''expressió oral, un 20% i l'actitud, un 10%.

És imprescindible fer les lectures obligatòries.

Cal lliurar un dossier amb tots els apunts del curs en fer el darrer examen al tercer trimestre.