Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de primer de Batxillerat

Professor

Ferran Pastor

Descripció

 

1.       Àlgebra i matemàtica financera

1.1.    Nombres reals: es presenten els nombres reals i acordem com s’han de presentar els resultats dels diferent càlculs, que com professionals de les CCSS hauran de ser capaços de transmetre d’una manera clara  i entenedora. Aquest tema no tindrà prova escrita, però serà la base de com presentar els resultat de les altres proves escrites.

1.2.    Matemàtiques financeres: tema clau, lligat a les operacions financeres més habituals, tals com hipoteques i préstecs en general, com a l’estalvi

1.3.    Polinomis: repàs de les operacions i descomposició de polinomis.

1.4.    Equacions: resolució de les diferents tipus d’equacions amb les que es podem trobar.

2.       Anàlisi

2.1.    Funcions. Continuïtat : estudi dels conceptes clau a l’anàlisi matemàtic

2.2.    Derivada d’una funció: introducció al concepte de derivada i la seva aplicació

2.3.    Estudi global d’una funció: estudi i representació de les funcions lineals, polinòmiques racionals  logarítmiques exponencials i a trossos.

3.       Bloc 3

3.1.    Estadística unidimensional: conceptes estadístics, paràmetres de dispersió i de centralització

3.2.    Estadística bidimensional: conceptes de l’estudi de dues variables i la seva relació

3.3.    Probabilitat : estudi dels principals conceptes d’aquesta disciplina

3.4.    Distribucions discretes i continues: introducció a les distribucions estadístiques  i la seva aplicació a les ciències. 

 

Metodologia

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar  l’aprenentatge a tots els alumnes. 

4. S'utilitzarà programari lliure com Geogebra i calculadora científica.

Material

  • llibre "MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1 Baula.
  • bolígraf, llapis,  Imprescindible:calculadora científica, notebook, regle, fulls DIN A4.

Avaluació

Es realitzarà per observació del treball diari, proves escrites i orals. S'observará : el nivell de comprensió dels conceptes i la capacitat per transmetre resultats correctes.