Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de primer de Batxillerat

Professor

Ferran Pastor

Descripció

Els alumnes de primer treballarn junts a l'aula, compartint alguns temes comuns, que hauran d'aprofundir de manera diferent atenent a l'assigantura de la que estan matriculats, Matemàtiques o Matemàtiques Socials.

 

 

1.       Àlgebra i matemàtica financera

1.1.    Nombres reals: es presenten els nombres reals i acordem com s’han de presentar els resultats dels diferent càlculs, que com professionals de les CCSS hauran de ser capaços de transmetre d’una manera clara  i entenedora. Aquest tema no tindrà prova escrita, però serà la base de com presentar els resultat de les altres proves escrites. (Comú)

1.2.    Matemàtiques financeres: tema clau, lligat a les operacions financeres més habituals, tals com hipoteques i préstecs en general, com a l’estalvi

1.3.    Polinomis: repàs de les operacions i descomposició de polinomis. (Comú)

1.4.    Equacions: resolució de les diferents tipus d’equacions amb les que es podem trobar. (Comú)

2.       Anàlisi

2.1.    Funcions. Continuïtat : estudi dels conceptes clau a l’anàlisi matemàtic (Comú)

2.2.    Derivada d’una funció: introducció al concepte de derivada i la seva aplicació (comú)

2.3.    Estudi global d’una funció: estudi i representació de les funcions lineals, polinòmiques racionals  logarítmiques exponencials i a trossos.(comú)

3.       Bloc 3

3.1.    Estadística unidimensional: conceptes estadístics, paràmetres de dispersió i de centralització

3.2.    Estadística bidimensional: conceptes de l’estudi de dues variables i la seva relació

3.3.    Probabilitat : estudi dels principals conceptes d’aquesta disciplina

3.4.    Distribucions discretes i continues: introducció a les distribucions estadístiques  i la seva aplicació a les ciències. 

 

Metodologia

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar  l’aprenentatge a tots els alumnes. 

4. S'utilitzarà programari lliure com Geogebra i calculadora científica.

Material

  • llibre "MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1 Baula.
  • bolígraf, llapis,  regle, fulls DIN A4.
  • Imprescindible:calculadora científica, es recomana una calculadora amb capacitat per fer càlculs estadístics de dues variables. la calculadora serà personal i haurà d'estar etiquetada amb el nom.
  • Es podrà utilitzar el telèfon mòvil sota les condicions i la supervisió del professor i sols en aquells moments permesos. Mai com a calculadora

Avaluació

Es realitzarà per observació del treball diari, proves escrites i orals. S'observará : el nivell de comprensió dels conceptes i la capacitat per transmetre resultats correctes.