Ciències per al Món Contemporani de primer de Batxillerat

Professora

Violeta Ortiz Zamora.

Continguts i temporització

 • 1r Trimestre:
  • Bloc 1: L´espècie humana a l´Univers
  • Bloc 2: Salut, malaltia i estils de vida
 • 2n Trimestre:
  • Bloc 3: Biotecnologia i societat
  • Bloc 4: L´espècie humana i la biosfera: la sostenibilitat
 • 3r Trimestre:
  • Bloc 5: Materials, objectes i tecnologies
  • Bloc 6: Informació i coneixement

Metodologia i activitats

 • Totes les unitats didàctiques tenen sempre com unitat de partida per introduir els continguts un context, en el qual es proposa una situació d´actualitat, un conflicte o un problema o un cas rellevant.
 • Al final de cada unitat i un cop s´hagin introduït les habilitats i coneixements necessaris per entendre la situació inicial, s´ha de donar resposta a aquest context.
 • Al llarg de cada unitat realitzarem activitats diverses, que pretenen en tot moment aplicar els conceptes apresos o processar i interpretar dades o documents amb relació als continguts. Són activitats que us ajudaran a preparar preguntes tipus:
  • Qüestions obertes
  • Comentari científic de textos de nivell adequat
  • Elaboració i interpretació de gràfiques, esquemes i taules
  • Interpretació de resultats experimentals
  • Resolució de problemes
  • Dissenys experimentals
  • Detectar errades en textos i esquemes de nivell adequat
 • Es treballarà la matèria amb el llibre en paper. L´ordinador s´ha de portar cada dia a classe i tot el material necessari per fer un seguiment correcte de la matèria.
 • Farem servir un curs Classroom que trobareu a la plataforma àgora del centre on es penjaran tots els recursos i activitats que es faran servir i seran d´utilitat pel correcte seguiment de la matèria.

Avaluació:

Els ítems que es tindran en compte per avaluar la matèria es corresponen amb els que marca el document el "Decret d´avaluació pel primer curs de Batxillerat", i són:

 • Coneixements: l’alumnat ha de saber explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
 • Comprensió
 • Capacitat d’anàlisi i valoració crítica: l’alumnat ha de saber fer una interpretació o lectura de dades referents a la matèria, inclosos gràfics i esquemes senzills.
 • Capacitat d’aplicació: saber realitzar gràfics, taules i esquemes senzills, utilitzar els seus coneixements en situacions noves i aplicar correctament càlculs numèrics també senzills per a la resolució de problemes.
 • Formulació d´hipòtesis
 • Planificació experimental.
 • Valoració de situacions: saber valorar i avaluar situacions concretes
 • contextualitzades, relatives als continguts de la matèria.

Aquests ítems seran avaluats a partir de tot un seguit d´activitats d´avaluació: exàmens per unitat, activitats de síntesi, activitats pràctiques, etc...

 • Un 60% de la nota es correspon amb la nota dels exàmens, es farà un examen per unitat/bloc treballada/t.
 • El 40% restant correspon al treball grupal per unitat.

La nota final es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i en tot cas sempre ha de ser superior o igual a 5.

La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. A la quarta falta no justificada a classe es perd el dret a presentar-se al pròxim examen. Recordeu que no es podrà fer l´examen o no serà corregit aquell examen si s´ha faltat injustificadament a alguna de les classes anteriors a l’examen.

Si no s´arriba puntual a classe es deixarà entrar a l´aula però la falta de puntualitat constarà com una falta d´assistència.

Que tingueu un molt bon curs i bona feina!