Matemàtiques de primer de Batxillerat

Professor

Ferran Pastor

Descripció

.       Àlgebra i matemàtica financera

1.1.    Nombres reals: es presenten els nombres reals i acordem com s’han de presentar els resultats dels diferent càlculs, que com professionals de les CCSS hauran de ser capaços de transmetre d’una manera clara  i entenedora. Aquest tema no tindrà prova escrita, però serà la base de com presentar els resultat de les altres proves escrites. (Comú)

1.2.    Matemàtiques financeres: tema clau, lligat a les operacions financeres més habituals, tals com hipoteques i préstecs en general, com a l’estalvi

1.3.    Polinomis: repàs de les operacions i descomposició de polinomis. (Comú)

1.4.    Equacions: resolució de les diferents tipus d’equacions amb les que es podem trobar. (Comú)

2.       Anàlisi

2.1.    Funcions. Continuïtat : estudi dels conceptes clau a l’anàlisi matemàtic (Comú)

2.2.    Derivada d’una funció: introducció al concepte de derivada i la seva aplicació (comú)

2.3.    Estudi global d’una funció: estudi i representació de les funcions lineals, polinòmiques racionals  logarítmiques exponencials i a trossos.(comú)

3.       Bloc 3

3.1.    Estadística unidimensional: conceptes estadístics, paràmetres de dispersió i de centralització

4. Bloc 4

      4.1   Trigonometria. Resolució de triangles.

      4.2 Nombres complexos

       4.3  Geometria analítia en R2

 

 

 

Metodologia

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar  l’aprenentatge a tots els alumnes. 

4. S'utilitzarà programari lliure com Geogebra i calculadora científica.

Material

  • llibre de text: "MATEMÀTIQUES Batxillerat 1 "  Teoria i practica. Editorial Baula
  • bolígraf, llapis, regle, fulls DIN A4. 
  • El telèfon mòvil es podrà utilitzar de manera voluntària per algun programari, sempre solta la supervisió del professor i en els moments acordats, mai com a calculadora.
  •  calculadora científica és imprescindible. Ha d'estar etiquetada amb el nom. 

Avaluació

Es realitzarà per observació del treball diari, proves escrites i orals. S'observará : el nivell de comprensió dels conceptes i la capacitat per transmetre resultats correctes.

 

Avaluació

Estarà integrada per les següents subavaluacions:

  • Actituds, valors i normes (10%). Presentar dossier de cada unitat didàctica, participació i treball a classe i a casa. 
  • Conceptes i procediments per desenvolupar la competència matemàtica (90%) Aquesta nota s’obté de les proves escrites.
  • MOLT IMPORTANT: Tot aquell examen que es lliuri a llapis no es corregirà.

Sortides

  • MATEFEST a la Facultat de Matemàtiques de la UB