Matemàtiques de primer de Batxillerat

Professora

 Raquel Núñez

Descripció

Tema 1 Nombres reals

Tema 2 Polinomis

Tema 3 Equacions i sistemes d'equacions

Tema 4 Inequacions i sistemes inequacions

Tema 5 Trigonometria

Tema 6 Nombres complexos

Tema 7 Geometria

Tema 8 Còniques

Tema 9 Funcions reals de variable real

Tema 10 Límits de funcions i continuitat

Tema 11 Derivada d'una funció

Tema 12 Estudi i representació de funcions

Tema 13 Estadistica

Metodologia

 • S’explicaran els objectius i continguts de la unitat a treballar.
 • Durant la unitat l’alumne/a haurà de realitzar alguns treballs que poden ser de full de càlcul, treballs en l’entorn Geogebra o d’altres.
 • Es treballaran funcions avançades de la calculadora científica.
 • S’incorporaran vídeos que desenvolupin diferents tòpics.
 • Normalment, en acabar la unitat didàctica l’alumnat realitzarà una prova escrita d’una hora de durada que ajudarà a avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat.
 • Amb posterioritat les proves seran corregides a la pissarra per tal d’aclarir dubtes.

Material 

 • llibre de text: "MATEMÀTIQUES Batxillerat 1 "  Teoria i practica. Editorial Baula
 • bolígraf, llapis, calculadora científica, notebook, regle, fulls DIN A4.

Avaluació

Estarà integrada per les següents subavaluacions:

 • Actituds, valors i normes (10%). Presentar dossier de cada unitat didàctica, participació i treball a classe i a casa. 
 • Conceptes i procediments per desenvolupar la competència matemàtica (90%) Aquesta nota s’obté de les proves escrites.
 • MOLT IMPORTANT: Tot aquell examen que es lliuri a llapis no es corregirà.

Sortides

 • MATEFEST a la Facultat de Matemàtiques de la UB