Química de primer de Batxillerat

Vist: 1055

Professor

Xavier Bagán Navarro

Temari

Material necessari

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres , al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries. La extraordinària serà al setembre.