Química de primer de Batxillerat

Professor

Xavier Bagán Navarro

Temari

 • 1r trimestre.
  • Tema 1 Què és la química?
  • Tema 2 La teoria atómico-molecular
  • Tema 3 Quantitat de substància
  • Tema 4 Gasos
  • Tema 5 Solucions
 • 2n trimestre.
  • Tema 6 L'estructura de l'àtom i la taula periòdica
  • Tema 7 La distribució del electrons en els àtoms
  • Tema 8 L'enllaç químic i les forces intermoleculars
  • Tema 9 Sòlids i líquids: estructura i propietats
 • 3r trimestre.
  • Tema 10 La química del carboni
  • Tema 11 Reaccions químiques: precipitació i redox
  • Tema 12 Càculs en les reaccions químiques

Material necessari

 • Llibre de text "Oxigen. Química 1r de batxillerat de l'editorial Teide"
 • Llibreta o fulls amb carpeta per anar elaborant el dossier de l'assignatura
 • Taula periòdica plastificada
 • Bata de laboratori (opcional)
 • Ulleres de seguretat
 • Ordinador portàtil
 • Calculadora científica

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

 • 80 %mitjana aritmètica de les dues proves escrites
 • 20 %nota de classe: TOT allò que fem o us demano a classe, per exemple:
  • Portar el material
  • Fer els deures
  • Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura
  • Entregar les activitats de cada tema
  • Informes dels experiments
  • Presentacions orals individuals o en grup
  • Treball en equip al laboratori

    

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres , al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries. La extraordinària serà al setembre.