Física de primer de Batxillerat

Vist: 837

Professor

Olalla Muiños Ruíz

Temari

Material necessari

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres.

Extraordinariament podrà compensar-se un trimestre amb un altre.

Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.