Filosofia i Ciutadania de primer de Batxillerat

 

FILOSOFIA - 1r  DE   BATXILLERAT

Professora:  SARA MARTÍN

 

DESCRIPCIÓ

La matèria de Filosofia té com a meta que l’alumnat sigui capaç de pensar i comprendre a partir de la reflexió, el raonament, la crítica i l'argumentació racional -emprant la manera de preguntar radical i última que li és propi a la filosofia- els problemes referits a la totalitat de la vivència humana (i no humana), i això sense deixar de banda la seva capacitat de transformació i canvi tant de l’individu com de les societats.

La Filosofia és  una manera especial de preguntar i de saber, una manera d’entendre les circumstàncies en  les que vivim i que, en gran mesura, ens fan ser i comprendre com som i com són els altres.

Per això, la matèria de Filosofia persegueix com objectiu principal la comprensió per part de l’alumnat de sí mateix i del seu món, dotant-lo per això de les eines cognitives tant teòriques com pràctiques. En el pla teòric l’alumnat coneixerà els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions. En la seva dimensió pràctica, la matèria dota d’eines com l’actitud crítica i reflexiva que ensenya als alumnes a no admetre idees que no han estat rigorosament analitzades i evidenciades, el saber pensar, raonar i argumentar amb fonament, coherència i de forma autònoma, l’habilitat discursiva per a dialogar i convèncer evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat per a discernir entre el que és evident i el que és arbitrari, allò substancial i allò accidental. Això vol dir que la matèria de filosofia incideix directament en les competències, entre altres,  “personal i interpersonal”  i  en la de “coneixement i interacció amb el món”.

 

CONTINGUTS

Els continguts de la matèria es distribueix en 5 grans blocs, el primer dels quals és de continguts transversals que es van treballant al llarg dels altres blocs.

 

 

BLOC  1: El saber filosòfic

Continguts:

 Unitat 1: Del mite a la raó. Orígens i sentit de la Filosofia

La Filosofia: El seu sentit, necessitat i història. El saber racional. L’explicació pre-racional : mite i màgia. L’explicació  racional: la raó i els seus sentits. Relació entre filosofia i ciència. Relació entre filosofia i religió.

Unitat 2: Les peguntes fonamentals de la filosofia

Les aplicacions teòriques i pràctiques de la filosofia. Les grans preguntes. introducció a la: lògica, metafísica, epistemologia, antropologia filosòfica, ètica, filosofia política, estètica.

 

BLOC 2: Origen i evolució de l’ésser humà

Continguts:

Unitat 3: L’evolució i el procés d’hominització

L’explicació biològica. Les modificacions en els trets anatòmics. Les modificacions en els trets fisiològics. Les transformacions psicosocials.

Unitat 4: L’ésser humà, creador de cultura

El procés d’humanització. què entenem per cultura. L’evolució cultural humana. Analogies entre canvi genètic i canvi cultural.

BLOC 3: Possibilitat i límits del coneixement

Unitat 5: Teoria del coneixement

El problema filosòfic del coneixement. La veritat. La teoria del coneixement. Graus i eines del conèixer: raó, enteniment i sensibilitat. L’escepticisme. El dogmatisme. Racionalitat teòrica i pràctica. L’abstracció. Els problemes implicats en el conèixer: possibilitats, límits, interessos, irracionalitat. La veritat com a propietat de les coses. La veritat com a propietat de l’enteniment: coherència i adequació.

Unitat 6: El raonament lògic

Aristòtil. Orígens de la lògica. Sil·logismes. Retòrica i oratòria. Les fal·làcies i els sofismes. La lògica informal. Els passos per construir un bon discurs. L’assaig filosòfic.

 

BLOC 4: La racionalitat pràctica.

Continguts:

Unitat 7: L’Ètica.

L’Ètica. Principals teories sobre la moral humana. L’Ètica com a reflexió sobre l’acció moral: caràcter, consciència i maduresa moral. Relativisme i universalisme moral. L’origen de l’Ètica occidental: Sòcrates versus Sofistes. La busca de la felicitat. La bona voluntat: Kant. La justícia com a virtut eticopolítica.

Unitat 8: Estètica.

L’estètica filosòfica, funció i característiques. L’art com instrument de comprensió i expressió simbòlica de la realitat. El sentiment, l’experiència i el judici estètic. La bellesa. Creació artística i societat. Abstracció artística i pensament metafísic. L’art com a justificació o com a crítica de la realitat. La filosofia i l’art. Filosofia i literatura. La filosofia i la música.

 

BLOC  5: La realitat.

Continguts:

Unitat 9: La metafísica.

L’explicació metafísica de la realitat. -La metafísica com a explicació teòrica de la realitat. -La pregunta per l’ésser com a punt de partença de la filosofia. Plató versus Aristòtil. -La interrogació metafísica sobre  la verdadera realitat: el problema aparença / realitat. -La pregunta per l’origen i estructura del que és real. -La caracterització de la realitat: el canvi o la permanència, el substancialisme estàtic en front de ‘esdevenir. Essencialisme i existencialisme.

Unitat 10: Les cosmovisions.

La necessitat de categoritzar racionalment el que és real. -Les cosmovisions científiques sobre l’univers. La filosofia de la natura. -L’admiració filosòfica per la natura o filosofia de la natura. -El paradigma qualitatiu organicista: l’univers aristotèlic. -L’univers màquina: la visió mecanicista en la modernitat. Supòsits epistemològics del model heliocèntric: La busca de les lleis universals d’un univers infinit. Determinisme, regularitat,  conservació, economia i continuïtat. -La visió contemporània de l’univers. -El retrobament de la filosofia i la física en la teoria del caos.

 

Material necessari:

Material individual de cada alumne/a:

Tots els alumnes han de disposar del llibre de text  “Filosofia (Aula 3D), C. Prestel; Vicens Vives” (veure al llistat de llibres de text penjat al web). A partir d’aquest llibre es faran adaptacions que completin el temari.

Fulls solts on l’alumne prengui nota de les explicacions i pugui fer els seus esquemes.

Fulls solts per presentar els deures i activitats que se li demanin.

Ordinador personal o tablet. L'alumnat ha de poder tenir accés al material del Moodle.

Material d’aula:

Pissarra digital amb connexió a Internet.

Pissarra tradicional.

Ordinador personal o tablet.

 

Metodologia:

- Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema.

- Per cada tema, es farà una exposició magistral del tema i es clarificaran dubtes i conceptes. Els alumnes han d’agafar apunts de totes les explicacions fetes a classe.

- S’atendran les aportacions reflexives que facin els alumnes. A tal efecte es buscarà el debat a partir d’exemples i notícies que connectin el tema directament amb la realitat.

- Es donaran  orientacions de com s’estructura el tema per tal de facilitar la confecció de resums i/o esquemes que li facilitin la comprensió i estudi a l’alumne/a.

- Es farà lectura, comentari i treball de textos penjats al Moodle, del llibre i d’altres fonts. Així mateix, es faran activitats que pot (o no) recollir el professor per avaluar i es reballarà la redacció de dissertacions filosòfiques.

- Sempre que la disponibilitat de temps i els temes ho permetin, es procurarà donar suport audiovisual a les unitats didàctiques que es vagin desenvolupant a classe.

 

Temporització:

A títol orientatiu, cal preveure un mínim d’entre 6 i 9 sessions d’una hora per a cada unitat didàctica; però això pot variar depenent dels continguts de cada unitat didàctica i de la resposta dels alumnes al ritme de treball.

 

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

Les competències que es treballen pertanyen als grups de competències que s’han citat més a munt. Cal dir que de totes aquestes competències que es treballen es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

- L'alumne ha de ser puntual a l'inici de cada sessió.

- L'ús de telèfons mòbils a les classes de Filosofia està prohinit. L'alumne ha de demostrar la madurresa necessària per a poder atendre sense distreure's.

- La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. Les tasques fora de termini sense justificació oficial no seran admeses ni corregides.

- Correcció ortogràfica i el rigor conceptual filosòfic són requisits necessàris per superar la matèria.

- Obligació d’usar la llengua vehicular del centre en totes les activitats i treballs (llevat de les excepcions dels casos justificats).

 

QUALIFICACIÓ DE LES TASQUES:

- Valoració de 0 a 10 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d’exercicis que hagi de lliurar l’alumne/a.

- Els alumnes que lliurin tasques fora de termini no seran recollides si no estan justificades amb un document oficial. Si l’alumne no entrega mai les tasques, la professora podrà imposar a l’alumne/a la presentació de la feina al final de l’avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d’aquesta manera l’avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents. Les feines o activitats que es facin en concepte de recuperació es qualificaran com a màxim amb un 5 per acord de departament. D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia.

- Totes les presentacions de feines escrites hauran de ser fetes a mà i amb els enunciats copiats (llevat de les que específicament es demani realitzar-les d’una altra manera)  i sense utilitzar color vermell (obligació de refer el treball o considerar-lo no presentat o no realitzat).

- Es descomptarà per faltes d'ortografia, segons els criteris generals de 1r de Btxillerat.

- Lectura dels textos, activitats, exàmens de seguiment o d'autors tenen tots el mateix valor a l'hora de fer la mitja de la nota, ja que es treballaran totes les competències indicades.

- Se suposa que l'alumne de primer de batxillerat ja té assumides les competències bàsiques de saber estar, per tant, la "bona actitud" no es tindrà en compte per pujar la nota. En canvi, la falta de respecte, el no cumpliment de les normes de la matèria, o el no saber estar si pot perjudicar la nota de l'alumne. 

L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa quedarà: a partir de 0,5, s’arrodoneix per sobre; i fins 0,4 s’arrodoneix per sota. Això serveix per a totes les puntuacions menys per als valors entre 4,0 a 4,9. Entre aquests valors sempre s’arrodoneix a 4.

- La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s’hagin aprovat impedeixen aprovar l’avaluació final fins que s’hagin recuperat (a no ser que la Junta d’Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alumne/a  individualment considerat).

- Les tasques de recuperació consistiran en la realització correcta de les activitats i/o controls que l’alumne/a no hagi fet o hagi fet malament.  Es recorda que la seva valoració màxima serà 5 (acord de departament).

 - La recuperació de setembre s’obtindrà de la prova de setembre (control de coneixements).