Dibuix tècnic de quart d'ESO

Vist: 840

Professor

José Manuel Navarro

Descripció

El dibuix tècnic és un llenguatge universal. Des del punt de vista tecnològic, és una de les eines fonamentals per aconseguir portar a terme qualsevol projecte, tant de caire teòric com de caire real.
Aquest recurs ha permès, conjuntament amb altres coneixements, l’avenç tecnològic a través de la història humana.
Tal com indica el seu nom, el dibuix tècnic és una aplicació d'habilitats que primer s'aprenen amb els conceptes teòrics i seguidament es demostren a través de la pràctica gràfica.
Aquesta modalitat d'optativa està modulada al llarg de tot el curs acadèmic, amb 3 hores setmanals.

Com a objectius principals:

Unitats didàctiques

Metodologia

Aquesta optativa permet treballar diverses competències bàsiques alhora (competència de comunicació lingüística, competència artística, competència matemàtica, competència digital, ...) que l'alumnat pot veure i viure interrelacionades i no com a valors purament individuals.

El desenvolupament de les classes impartides, s'estructura en les següents fases:

 1. Explicació del tema utilitzant la pissarra digital interactiva de l'aula de Tecnologia, fent el resum de les idees més importants d'aquesta unitat
 2. L'alumne/a copia el resum en fulls DIN A-4 blanc, per a realitzar posteriorment un dossier amb tota la informació rebuda
 3. Realització d'exercicis de comprensió del tema desenvolupat, que ha d'incloure en el dossier. Correccions dels mateixos
 4. Disseny de la portada del dossier, amb ordinador, corresponent al trimestre treballat
 5. Explicació del projecte:
  • Què farem?
  • Com ho farem?
  • Quan ho farem?
  • Què necessitem?
  • Quins dubtes m’han sorgit en aquesta presentació? N'han estat resolts?
 6. Projecte:
  • Enunciat
  • Resolució de dubtes
  • Els primers esbossos
  • Tria de la millor opció
  • Representació gràfica definitiva
  • Tria del material de fabricació
  • Procés constructiu
  • Comprovació

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l'alumnat ha de portar diàriament:

Avaluació

L'alumne serà avaluat tenint en compte els següents aspectes:

La nota final que l'alumne obtindrà a cada trimestre contempla les següents proporcions:

Per aprovar aquesta matèria optativa, cal haver aconseguit una puntuació final de 5.