Educació Visual i Plàstica de quart d'ESO

Professor

Cristina Font

Continguts

El curs està estructurat al voltant de sis unitats didàctiques bàsiques que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any:

 • Llenguatge visual
 • La narració
 • Tècniques gràfiques
 • Principis de fotografia
 • La imatge digital
 • La imatge seriada

Avaluació

Per a cada tema hi ha programats una sèrie d’exercicis pràctics.

 • 80% cada alumne ha d’entregar tots els exercicis programats. Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.A cada exercici li correspon una única nota en la que es valorarà:
  • L’assoliment dels objectius expressats en l’enunciat respecte dels continguts del tema.
  • L’exactitud i/o pulcritud en la resolució de l’exercici.
  • La correcta utilització de les tècniques proposades.
  • L’exploració del tema aportant elements de debat nous.
  • L’actitud, participació, col·laboració, respecte als companys, professorat i al material de l’aula.
  • El compliment dels terminis d’entrega previstos.

Cadascún d’aquests exercicis es presenta a classe (es dóna l’enunciat amb els objectius, material, temps, etc.).

La resolució és individual i es realitza sencer en hores lectives (no hi ha carrega docent a casa).

Per aprovar la matèria, cada alumne ha d’entregar tots els exercicis programats.

Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.

A cada exercici li correspon una única nota en la que es valorarà:

 • L’assoliment dels objectius expressats en l’enunciat respecte dels continguts del tema.
 • L’exactitud i/o pulcritud en la resolució de l’exercici.
 • La correcta utilització de les tècniques proposades.
 • L’exploració del tema aportant elements de debat nous.
 • L’actitud, participació, col·laboració, respecte als companys, professorat i al material de l’aula.
 • El compliment dels terminis d’entrega previstos.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema, la dificultat tècnica o el temps disponible.

L’avaluació és continuada.

Treballs acabats (Làmines,ordinador...) proves especifiques

50%

Esbossos,ts,treballs preparatoris...

30%

Actitud

20%

L’avaluació és continuada.

 • Per superar l’avaluació s’ha de presentar tots els treballs del trimestre i aprovar-los.
 • Les feines,dins el trimestre, poden ser recuperades i les recuperades poden pujar nota.
 • Hi haurà una prova escrita en cada trimestre que serà un repàs dels conceptes més importants repetits durant el trimestre.
 • Aquesta prova valdrà el mateix que una làmina, i com aquesta cal aprovar-la.
 • NOMÉS SI  TOTES LES LÀMINES I LA PROVA ESCRITA ESTÀ APROVADA S’APROVA. NOMÉS ES FA LA MITJANA SI ES TÉ TOT APROVAT.
 • La mitja de les notes dels exercicis de cada trimestre determina la nota del trimestre. La mitja de les notes dels tres trimestres determina la nota final del curs.
 • Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a cinc (suficient).
 • En cas que la nota final de trimestre sigui insuficient es recupera durant el curs en l’avaluació continuada. S’ha de presentar les làmines no aprovades.
 • En cas que la nota final de curs (juny) sigui insuficient es recuperarà al mes de setembre en la convocatòria extraordinària prevista.
 • Per superar la convocatòria extraordinària de setembre cal presentar tots els treballs no aprovats i presentar-se a l’examen previst en la convocatòria extraordinària de setembre.

 

 

Material

 • Material de consulta a la plataforma digital Àgora de l’institut.
 • Llibre de text digital; Editorial La Galera, Visualiplas1ESO
 • Llapis de dibuix 2B, 4b(tou)
 • Maquineta i goma d’esborrar
 • Caixa de 12 llapis de colors aquarel.lables
 • Joc escaire i cartabó 16 cm catet escaire
 • Compàs
 • Joc de retoladors calibrats de punta negre fina ,0’3-0’6-0’8

 

 

Per a un millor aprofitament de la matèria i del treball a l’aula, aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.