Llengua i Literatura Castellana de quart d'ESO

Vist: 980

 

Professorat

Núria Mor/Marc Gual/pendent d'assignar

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

Material

           .      Tristes armas, Marina Mayoral

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

Observació global del treball de l’alumne: tant a la nota d’ACTIVITATS com a la nota d’ACTITUD hi repercutiran diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre. I hi ha un element molt important: la percepció per part del professor que l’alumna ajuda i col·labora en el desenvolupament de la classe, tant en la tasca del mateix professor com en la dels seus companys.

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 Per aprovar la matèria l'alumnat ha d'aprovar els tres trimestres.