Llengua Estrangera (Anglès) de quart d'ESO

Professora

Pilar Belloc

Descripció

La matèria d’anglès té l’objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi uns coneixements mínims tan a nivell oral com escrit per superar competències comunicatives orals i escrites bàsiques fixades per preparació per les proves de competències bàsiques, com serien: saber presentar-se, parlar de rutines, descriure amics, companys, escriure mails i cartes, opinar sobre un fet concret, explicar un fet passat, parlar de les seves experiències, fer plans, invitar, donar consells, fer suggeriments, entrevistar gent i ser capaç de sortir-se en situacions comunicatives bàsiques .

Tot això al nivell demanat en les proves de les Competències Bàsiques.

 • Comprensió oral: obtenció d’informació i interpretació de la informació.
 • Comprensió escrita: obtenció d’informació i interpretació de la informació.
 • Expressió escrita: adequació i coherència, i correcció lingüística.

Continguts

Els continguts mínims seran:

 • Repàs del present simple i continus estudiats , passat simple i el passat continus, i futur: will/going to.
 • Introduir "used to".
 • Repassar el present perfect (just, for-since/already).
 • Introduir el primer i segon condicional.
 • Repassar i ampliar els modal verbs.
 • Introduir la passiva: present and past.
 • Estudiar el "reported speech".

Metodologia

El professor introduirà els temes i explicarà els continguts gramaticals dels mateixos, repassant sempre el vocabulari, expressions i gramàtica vistes en temes anteriors.

L’alumne tindrà sempre present quins són els objectius de cada tema. Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva fomentant l’autonomia en l’aprenentatge i l’ús comunicatiu de la llengua per comunicar-se amb gent d’altres països i participar en projectes europeus.

Es practicarà els readings, listenings, writings and speaking de les unitats del llibre, workbook i es reforçaran amb exercicis del Moodle del curs. Els materials estaran adaptats pels aquells alumnes que necessitin reforç o ampliació.

Els alumnes llegiran un Reader "Phantom of the Opera" en anglès i el treballaran a classe.

Els alumnes tindran feina diària per fer a casa: exercicis del dossier o Moodle, estudiar cada dia uns quants verbs irregulars i el vocabulari decada tema.

Material

Cada alumne haurà de disposar del següent material:

 • Workbooki diccionari anglès-català i vice-versa
 • Llibreta només per anglès.
 • Ordinador personal i mòbil

Els llibres de text (Spectrum 4th ESO) i el readers estan socialitzats i es utilitzaran a l’aula.

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: exercicis gramaticals, de vocabulari, readings amb preguntes, petites i redaccions. Tot basat en els exercicis i activitats fetes a classe i en les proves de les Competències Bàsiques
 • Part oral: memorització i creació de diàlegs pautats.
 • Part procedimental: presentació dels workbooks, llibretes, treballs, redaccions, pràctiques orals.
 • Part actitudinal: atenció i participació en les activitats de l’aula. Presentació diària dels treballs, memorització diària dels verbs irregulars i vocabulari de les unitats, actitud positiva vers la matèria, companys i aula.

La nota escrita correspondrà als criteris d’avaluació:

 • Proves escrites: control escrit de cada tema o dos temes, depenent de la complexitat dels mateixos. S’avisarà amb suficient antelació de les dates de les proves. Els alumnes han d’estudiar una mica cada dia, sobretot repassar els verbs irregulars i el vocabulari, així com fer els exercicis diàriament. Aquestes proves es corregiran a classe i estaran basades en exercicis i activitats prèviament fetes.

En cada avaluació es farà 3 unitats del llibre i es recollirà el dossier.

 • Proves orals: a preparar a casa, com a mínim hi ha una de cada lliçó en l’apartat de speaking i presentació del "Career Plan" i un Mock Interview. Presentació de la tasca feta al Museo d'història de Catalunya
 • Seguiment:feina de l’alumne feta a classe i a casa. Cada dia deures del workbook o Moodle. Redaccions curtes pautades i basades en els writing de les lliçons. Preguntar diàriament els verbs irregulars i el vocabulari o frases fetes. És valorarà l’interès i esforç fet per l’alumne.

La puntuació es farà amb els següent criteri:

 • Feina a classe and oral presentations 30%
 • Feina a casa 20%
 • Exàmens 50%

Pels alumnes amb adaptació serà:

 • Feina a classe 50%
 • Feina a casa 30%
 • Exàmens 20%