Llatí de quart d'ESO

Professora

Ana Bistué

Descripció

La matèria persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua que és l'origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per poder relacionar-los amb els del món actual.

El primer objectiu ajuda a millorar el coneixement i ús de la llengua de l'escola, com a instrument primordial d'aprenentatge i comunicació; el segon aporta dades per a una interpretació més ponderada de la societat actual.

Ambdós col·laboren eficaçment en l'adquisició de competències bàsiques i contribueixen a l'assoliment dels objectius de l'etapa d'educació secundària obligatòria.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula.
  • Traducció de textos del llibre de 4t amb el lèxic donat
  • Exercicis gramaticals, d’evolució de la llengua i de cultura clàssica de cada unitat didàctica.
  • Pràctica dels usos dels principals llatinismes.
  • Exposició oral sobre algun dels temes de cada trimestre.
 • Proves.
  • Fem una prova de cada unitat, tret d’aquells que presenten més dificultat que les dividim en dues parts.
  • A l’examen, els alumnes disposen de la informació gramatical necessària.
 • Treballs.
  • Lligats a les sortides culturals que fem.

Material

 • Llibre de text.
  • Llatí 4t d’ESO, Victoria Bescós i Carmen Romero (ed. Castellnou). (Llibres socialitzats).
 • Dossiers.
  • Dossier de temes d’urbanisme: segons les excursions fetes durant el curs
 • Diccionaris.
  • Vocabulari del llibre de text i, cap a final de curs, utilització de manera esporàdica del diccionari de llatí (material del Departament)
 • Altre material.
  • Pel·lícules, documentals ficcionats, portals de clàssiques (Internet)...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual: controls de tipus teòric, proves escrites (50%)
 • Par procedimental: activitats pràctiques (treballs sobre urbanisme, literatura, història...), deures, control del dossier d’apunts, exposicions orals (30%)
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria (20%)

Criteris de recuperació

 • L’avaluació de la matèria és acumulativa: si s’aproven dos trimestres, un dels quals forçosament ha de ser el tercer, s’aprova l’assignatura.
 • Repàs de gramàtica i sintaxi a través d’exercicis i traducció de textos amb vocabulari.

Activitats d'estiu

 • Als alumnes que vulguin continuar els estudis humanístics al batxillerat, se’ls recomana que consolidin els coneixements de morfologia i de sintaxi llatines.

Criteris de promoció

 • Conèixer el funcionament de la sintaxi i la morfologia del llatí. Poder analitzar i traduir oracions simples. Tenir uns coneixements elementals de cultura i civilització romanes.