Matemàtiques de quart d'ESO

 

DEPARTAMENT: MATEMÀTIQUES I ECONOMIA

MATÈRIA: MATEMÀTIQUES

NIVELL: 4t ESO

CURS ACADÈMIC: 2018-2019

 

Professor: Ferran Pastor 

 

Descripció: Es segueixen treballant alguns procediments d’aplicació matemàtica que són claus.

S’atendrà a les diferents expectatives que tenen els alumnes, en primer lloc l’assoliment de la competència matemàtica per a l’obtenció del títol de G.ESO així com l’aprofondiment per aquells alumnes que volen continuar els seus estudis tan en Batxillerat com a CFGM. 

 

UNITATS DIDÀCTIQUES

Unitat 0: Repàs CCBB

Unitat 1: Nombres reals.

1.1  Classificació dels nombres.

1.2  Nombres enters: operacions

1.3  Nombres racionals. Fraccions.

1.4  Potencies.

1.5  Arrels. Operacions.

Unitat 2: Equacions i inequacions.

2.1 Polinomis. Factorització.

2.2 Equacions de 1r i 2n grau.

2.3 Equacions biquadrades.

2.4 Equacions de grau superior a 2 per descomposició.

2.5 Resolució de problemes mitjançant equacions.

2.6 Inequacions de 1r grau.

2.7 Sistemes de inequacions de 1r grau.

Unitat 3: Sistemes de equacions.

3.1 Equacions lineals amb dos incògnites.

3.2 Sistemes d’equacions lineals (interpretació gràfica).

3.3 Mètodes de resolució. Equacions lineals amb dos incògnites.

3.4 Sistemes d’equacions no lineals.

3.5 Resolució de problemes mitjançant sistemes.

Unitat 4: Funcions.

4.1 Característiques.

4.2 Taxa de variació mitjana.

4.3 Funcions lineals (rectes).

Unitat 5: Altres funcions elementals.

5.1 Funcions quadràtiques (paràboles).

5.2 Funcions de proporcionalitat inversa (hipèrboles).

5.3 Funcions exponencials.

5.4 Funcions definides a trossos.

Unitat 6: Geometria analítica en el pla 

6.1 Coordenades i vectors.

6.2 Equacions de la recta.

6.3 Paral·lelisme i perpendicularitat.

Unitat 7: Trigonometria

- Mesura d’angles (unitats sexagesimals i radiants). 

- Raons trigonomètriques d’angles aguts.

- Resolució de triangles rectangles. 

- Resolució de triangles qualsevol.

- Ús de la trigonometria per a la resolució de problemes en contextos diversos.

Unitat 8: Estadística

- Estadística descriptiva. Variables estadístiques. Taules.

- Paràmetres estadístics.

- Gràfics estadístics.

Unitat 9: Probabilitat

- Successos. Probabilitat. Regla de Laplace.

- Probabilitat condicionada i successos independents.

 

- Càlcul de probabilitats de successos compostos (taules de contingència i diagrames d’arbre). 

 

Metodología: Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar  l’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran sempre  les mateixes activitats.

 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Els instruments d’avaluació seran:

- Observació del treball diari.

- Preguntes orals perquè els alumnes expliquen els seus procediments.

- Revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i a classe.

- Proves escrites.

- Observació de l’actitud de l’alumne (interès, participació, puntualitat, col·laboració ...)

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ


Haurà una recuperació de cada trimestre, si algun alumne no hagués pogut recuperar l’assignatura amb aquestes recuperacions, al juny farà una prova de tot el curs. En cas de seguir amb l’assignatura suspesa haurà de superar una prova extraordinària per aprovar l’assignatura. Aquesta prova serà semblant a la prova de CCBB 

 

Material: Bolígrafs, calculadora científica, fulls DIN A4, compas, joc de regles, ordinador (o tablet...).