Química de quart d'ESO

Professor

Xavier Bagán Navarro

Temari

 • Tema 1: Investigació i experimentació.
 • Tema 2: La matèria: propietats i estructura.
 • Tema 3: Els canvis.
 • Tema 4: La química del carboni.

Material

 • Ordinador portàtil
 • Carpeta i fulls per a elaborar el dossier de l’assignatura
 • Calculadora científica
 • Taula periòdica

Avaluació

La nota final de la part de química serà:

 • 60 %Mitjana aritmètica de les proves escrites

o    Proves escrites.

o    Treballs individuals o en grup.

 • 40 %Nota de classe: TOT allò que fem:
  • Dossier (10%)

Complet, índex, numerat, bona presentació, etc.

  • Material per entregar (10%)

Informes de pràctiques

Exercicis per entregar

  • Tant en paper
  • Actitud (20%)

Fer el deures

Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura

Entregar les activitats i treballs

El treball en equip (per parelles o en grup)

Realitzar les presentacions orals

Treballar amb seguretat al laboratori

 Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.