Optativa Interculturalitat de tercer d'ESO

Professora

Xesca Pi

Descripció

Optativa de 3r de ESO del segon quadrimestre.
Està orientada a que l’alumnat conegui les diferents cultures que hi ha en el món, i que tingui una actitud de respecte .
Amb el coneixement i el respecte es pot afavorir un intercanvi entre les diferents costums i visions del món, i passar d’una suma de cultures a una societat i escola intercultural.
Els continguts d’aquesta matèria s’adapten molt a la composició de l’alumnat i es poden treure continguts o afegir-ne d’altres que siguin de l’interès del grup.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:
  1. Explicació per part del professor dels continguts
  2. Debats i diàleg en petits grups i en el grup-classe
  3. Elaboració per grups d’un petit treball sobre una cultura per presentar-la a l’aula, dient les coses que s’ han descobert perquè eren més desconegudes i quines coses li agradaria a l’alumne incorporar

Material

  • Fotocòpies de diferents llibres i materials
  • Material audio-visual que aporta la professora
  • Quadern quadriculat o folis en un carpesà
  • Bolígrafs blau i vermell, llapis, goma...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes, cadascú dels quals aporten un percentatge a la nota
  • Part conceptual: Seguiment de cada alumne en classe mitjançant preguntes de la professora i valorant les seves aportacions i alguna prova escrita on puguin expressar el que han entès, així com la valoració de les activitats escrites a classe (40%)
  • Part procedimental: control del dossier amb les activitats realitzades a classe (30%)
  • Part actitudinal: bon comportament i interès i participació en les activitats, regularitat en el treball a classe, cura del material (30%)