Optativa Petites Investigacions de tercer d'ESO

Professora

Olalla Muiños

Descripció

En aquesta optativa es realitzaran tota una sèrie d´activitats relacionades amb la metodologia de la investigació científica. Es realitzarà una selecció d’experiments relacionats amb continguts de física i química presents en la vida quotidiana.

Objectius

 • Conèixer la tasca que realitzen els investigadors científics.
 • Dissenyar experiments qualitatius i quantitatius per a donar resposta a preguntes de recerca sobre física i química.
 • Entendre tots les fases d’una investigació: plantejament del problema a resoldre, formulació d’hipòtesis, disseny experimental i control de les variables, presentació dels resultats, interpretació dels resultats i conclusions.
 • Aplicar teories de la física i la química per a interpretar, explicar i predir fenòmens habituals de la vida quotidiana.

Activitats

Es realitzaran activitats pràctiques al laboratori. Algunes de les pràctiques seran:

 1. El cas de les salines del Bages S.A.
 2. Quin alumne reacciona més de pressa?
 3. Quin aliment conté més aigua?
 4. Quin bolquer absorbeix més?
 5. Anàlisi de l’aigua de la piscina
 6. El pa que no es va inflar
 7. Quina cinta adhesiva enganxa més?
 8. Quina bossa de supermercat és mes resistent?

Per al treball pràctic al laboratori:

 • Per les activitats que consideri el professor estaria bé tenir una bata preparada a casa.
 • És possible que haguem d’aportar materials específics de casa per algunes activitats. Es demanarà amb antelació perquè tothom ho porti.

Avaluació

 • No hi haurà exàmens, només experiments de laboratori.
 • Per cada pràctica realitzada s´haurà d´entregar un informe que s´avaluarà. Es calcularà la mitjana aritmètica de les notes dels diferents informes de pràctiques i representarà un 80% de la nota de la optativa.
 • El 20% restant es valorarà com a actitud a classe i la motivació que es demostra per la matèria, assistència, puntualitat, entrega de deures i portar el material a l´aula. La no assistència sense justificar a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. Si no s´arriba puntual a classe es deixarà entrar a l´aula però la falta de puntualitat constarà com una falta d´assistència.