Optativa He de decidir-me de tercer d'ESO

Professora

Tatiana Bolancer

Objectius

  • Conèixer els diversos itineraris formatius.
  • Reflexionar sobre les pròpies capacitats i potencialitats per tal de poder desenvolupar la seva decisió vocacional.
  • Conèixer els elements bàsics que reclama una candidatura professional.
  • Participar activament en les activitats proposades.

Avaluació

L’avaluació serà formativa i es tindrà en compte les tasques fetes a classe així com la participació a les diverses activitats que es proposin.

La recuperació de l’assignatura es farà a través d’una de les següents opcions:

  • Examen de recuperació
  • Entrega, el dia de l’examen de recuperació o abans, de les tasques del curs penjades al Moodle.