Llengua Estrangera (Anglès) de tercer d'ESO

Professores

Núria Rubio

Descripció

La matèria d’anglès té l’objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi uns coneixements mínims tan a nivell oral com escrit per superar competències comunicatives orals i escrites bàsiques, com serien: presentar-se, parlar de les rutines quotidianes, descriure amics, companys, etc., demanar informació, explicar un fet passat, parlar de les seves experiències, fer plans, invitar, donar consell, fer suggeriments, fer una trucada telefònica, anar de compres, anar al metge. Tot això a un nivell elemental.

Els continguts mínims seran:

 • Repàs del present simple i continus estudiats en el primer cicle de l’ESO.
 • Repàs del passat simple dels verbs regulars i ampliació de la llista dels verbs irregulars.
 • Introduir el passat continu.
 • Repassar el futur : will/going to.
 • Estudiar el present perfect (just, for-since/already).

Metodologia

 • La professora introduirà els temes amb el vocabulari de les unitats i n'explicarà els continguts gramaticals, repassant sempre el vocabulari, expressions i gramàtica vistes en temes anteriors.
 • L’alumnat tindrà sempre presents els objectius de cada tema. Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva fomentant l’autonomia en l’aprenentatge i l’ús comunicatiu de la llengua per comunicar-nos amb persones d’altres països i participar en projectes europeus.
 • Es practicarà amb els readings, listenings, writings and speaking de les unitats del llibre, workbook i es reforçaran amb exercicis del Moodle del curs. Els materials estaran adaptats pels aquells alumnes que necessitin reforç o ampliació.
 • L'alumnat llegirà un llibre adaptat en anglès i el treballarà a classe.
 • El treball en grup del primer trimestre versarà sobre el Modernisme de Gaudí. Estudiarem les seves obres en grups, compartirem la informació amb la classe, visitarem el Parc Güell i enquestarem turistes extrangers sobre la seva obra amb l'objectiu de practicar la llengua de manera vivencial. Prèviament prepararem el qüestionari i posteriorment presentarem el resultat de l'enquesta a la resta de la classe.
 • L'alumnat tindrà feina diària per fer a casa: exercicis del workbook o Moodle, estudiar cada dia uns quants verbs irregulars i el vocabulari de cada tema.

Cada alumne haurà de disposar del següent material:

 • Workbook i diccionari anglès-català i vici-versa.
 • Llibreta només per anglès.
 • Ordinador
 • Els llibres de text "Spectrum 2"estan socialitzats i es utilitzaran a l’aula.

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: exercicis gramaticals, de vocabulari, readings amb preguntes, petites i simples redaccions. Tot basat en els exercicis i activitats fetes a classe.
 • Part oral: memorització i creació de diàlegs pautats que estan en la part de speaking de cada unitat del llibre. 
 • Part procedimental: presentació dels workbooks, llibretes, treballs, redaccions, pràctiques orals.
 • Part actitudinal: atenció i participació en les activitats de l’aula. Presentació diària dels treballs, memorització diària dels verbs irregulars i vocabulari de les unitats., actitud positiva vers la matèria, companys i aula.

La nota escrita correspondrà als criteris d’avaluació:

 • Proves escrites: control escrit de cada tema o dos temes, depenent de la complexitat dels mateixos. S’avisarà amb suficient antelació de les dates de les proves. Els alumnes han d’estudiar una mica cada dia, sobretot repassar els verbs irregulars i el vocabulari, així com fer els exercicis diàriament.Aquestes proves es corregiran a classe i estaran basades en exercicis i activitats prèviament fetes.
 • En cada avaluació es recollirà el dossier.
 • Proves orals: a preparar a casa, com a mínim hi ha una en la part de speaking de cada lliçó.
 • Seguiment: feina de l’alumne feta a classe i a casa. Cada dia deures del workbook o Moodle. Redaccions curtes pautades i basades en els writing de les lliçons. Preguntar diàriament els verbs irregulars i el vocabulari o frases fetes. És valorarà l’interès i esforç fet per l’alumne.

La nota es calcularà amb el següent barem:

 • Feina a classe 30%
 • Feina a casa 20%
 • Exàmens 50%.

Pels alumnes amb adaptació serà:

 • Feina a classe 40%
 • Feina a casa 30%
 • Exàmens 30%.